Организатори на събитието бяха Министерствата на иновациите и растежа, отбраната и на икономиката и индустрията. В срещата участваха над 60 компании, стартъпи и предприемачи, които скоро ще могат да кандидатстват пред НАТО, за да верифицират и ускорят своите технологични идеи.

През 2022 г., след кандидатстване пред Международния секретариат на НАТО, институт GATE беше избран за  тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от мрежата на DIANA (мрежа от административни, тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, като направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните среди още по-тясно), той ще приема новатори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

По време на информационния ден, директорът на GATE –  професор д-р Силвия Илиева, подчерта, че мисията на Института да бъде свързващо звено между науката, индустрията и обществото се вписва във визията на DIANA. Ролята на GATE като тестови център на НАТО допринася за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в Алианса.

Професор Илиева открои опита и експертизата на Института, съвпадащи с приоритетните области на DIANA. Сред тях са сигурният обмен на информация и устойчивостта на критичната инфраструктура. GATE е инициатор на редица инициативи като първото българско пространство от данни. Той също оглавява регионален хъб за борба с дезинформацията и, като част от научно-приложното си направление „Градове на бъдещето“, развива иновации в помощ на ефективното планиране и устойчивостта на градската инфраструктура с цел подобряване на качеството на живот на гражданите. По време на събитието, GATE представи инфраструктурата, от която предприемачите ще могат да се възползват. Тя се откроява с независимост от външни облачни доставчици, капацитет за създаване на огромни езера от данни, както и висококачествен захранващ софтуер, гарантиращ целия жизнен цикъл на разработките. На базата на високотехнологичната си инфраструктура, GATE ще предоставя редица услуги за тестване и верифициране, покриващи различни нива на технологична готовност спрямо утвърдените европейски стандарти.