Над 140 гости, включително представители на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа, Централното координационно звено, Управляващи органи се срещнаха лично с учените от GATE, които разказаха за своята изследователска работа и демонстрираха как функционират реално Лабораторията за градска среда, Лабораторията за визуализация  – отворено пространство за колаборация и работа с топологични (2D), пространствени (3D) и интерактивни (VR) данни, Лабораторията за цифрови двойници.

Присъстващите посетиха и Центъра за компетентност „Clean&Circle“, както и модернизираната инфраструктура на Националния център по мехатроника и чисти технологии в кампус „Лозенец“.

При откриването на събитието проф. дхн Георги Вайсилов – ръководител на Управляващия орган на ОПНОИР, го определи като мост между двата програмни периода в изграждането и развитието на центровете и подчерта, че благодарение на първата самостоятелна програма за наука и образование в България през периода 2014-2020 г. е направена най-голямата инвестиция в научна инфраструктура в страната през последните 30 години.

Г-жа Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България открои важната роля на европейското финансиране, благодарение на което могат да бъдат създавани иновации. „В център като този човек усеща бъдещето“, сподели тя и посочи, че центровете дават възможност за предлагане на решения за справяне с предизвикателства като климатичните промени, продължителността на живота, чистите „умни градове“.

В обръщението си към участниците, което в голямата му част г-жа Агнес Монфре от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ направи на български език, тя изрази удовлетворението си, че е тук, когато се затваря „забележителна страница в знаково за успеха на програмата място – един от центровете, финансирани от нея“. Г-жа Монфре подчерта, че въпреки трудностите в началото резултатите са налице и те са много обещаващи.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Наталия Митева подчерта ролята на знаковата инвестиция в българската научноизследователска инфраструктура, направена по програмата, с която са подкрепени и най-важните участници в научноизследователския процес – самите учени, със специално внимание към младите учени.

Проф. Георги Ангелов – заместник-министър на иновациите и растежа посочи, че събитието отбелязва успешното приключване на огромна като усилие и потенциал задача, която дава основа за развитие с помощта на инструментите за конкурентоспособност, иновации и инвестиции, съсредоточени в Министерството на иновациите и растежа. Той подчерта, че за осигуряване на устойчивостта на изградените по ОПНОИР научноизследователски структури са предвидени средства по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027г. и центровете ще играят ключова роля в приоритетните области на Стратегията за интелигентна специализация на България.

От името на домакина на събитието – Софийският университет „Св. Климент Охридски“, заместник-ректорът по научноизследователската и научна проектна дейност чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов обърна специално внимание на важната роля на партньорството между участниците в процеса на изграждане на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност – Европейската комисия, държавните институции, университетите и институтите на БАН, бизнеса. Той подчерта, че модерната инфраструктура и съвременното оборудване са необходимата предпоставка за изграждане на научния капацитет и привличане на млади хора.