Меморандумът за разбирателство беше подписан от директора на GATE, проф. Силвия Илиева и директора на Quasar, доц. Август Иванов.

През 2022 г. след кандидатстване пред Международния секретариат на НАТО, институтът GATE беше избран за тестови център в областта на големите данни и изкуствения интелект и стана част от Ускорителя на НАТО за стимулиране на иновациите в отбраната (DIANA).  DIANA има за цел да отвори НАТО за обществеността чрез сътрудничество с технологични компании и стартъпи, които разработват решения с двойна употреба –  за военни и цивилни цели. Програмата ще свърже крайните потребители с най-добрите иноватори, изследователи и технологични компании на Алианса, за да разработят технологични решения с двойна употреба за нуждите на Алианса в областта на отбраната и сигурността.

Проф. Илиева подчерта важността на сътрудничеството между GATE и Quasar. Мисията на института да бъде мост между науката, индустрията и обществото се вписва в по-широкия подход на НАТО към нововъзникващите технологии, включително работата на Quasar.

Проф. Илиева изтъкна опита и експертизата на института, отговарящи на приоритетните направления на DIANA и Quasar. Сред тях са интелигентни системи за сигурност, картографиране на градска инфраструктура, сензорни технологии и симулации. GATE е инициатор на редица инициативи като първото българско пространство за данни и като част от приложното си изследователско направление „Градове на бъдещето“, разработва иновации в помощ на ефективното планиране и устойчивост на градската инфраструктура за подобряване качеството на живот на гражданите.