Младши изследовател (първо ниво) (R1)

Конкурс за избор на
Младши изследовател (първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 15 октомври 2020 г.

 

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Младши изследователи (биоинформатици) R1

Основни отговорности

 • Включва се в интердисциплинарни изследователски дейности в областта на дигиталното здравеопазване, използвайки най-новите технологии за големи данни, ML и AI в сътрудничество между GATE Institute и неговите партньори;
 • Работи по индивидуални (под ръководство и колаборативни изследвания;
 • Допринася за създаването на публикации с висока стойност;
 • Подпомага планирането на проекти на ниво оценка на задачите;
 • Извършва анализи в областта на биоинформатиката използвайки най-модерните методи;
 • Подготвя презентации за докладване на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво и участва в различни мероприятия за разпространение като конференции, семинари и семинари;
 • Изгражда положителни взаимоотношения с колеги изследователи в Института, Университета и в рамките на изследователската общност, с цел сътрудничество по изследователски проекти;
 • изпълнява други свързани с изследователската дейност задължения, определени от ръководителя на научната група;
 • Участва в различни форми на непрекъснато професионално развитие, информира се за най-новите технологични тенденции и стандарти в съответната област на Биоинформатиката и участва в различни събития за обучение и обмен на знания.

Една или повече от следните отговорности

 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за получаване, подготовка, интегриране и обогатяване на данни, като оптимално отговаря на изискванията за качество на данните;
 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително геопространствени и пространствено-времеви данни), получени от множество разпределени източници;
 • Участва в разработването на решения за анализ на големи данни чрез проектиране и внедряване на модерни технологии за машинно обучение, статистика, извличане на информация и извличане на информация в областта на цифровото здраве;
 • Подобрява качеството на данните чрез валидиране на съпоставянията между различни източници на данни;

Умения, опит и квалификация

Основни/Задължителни

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен по биоинформатика, биостатистика, статистика, компютърни науки, софтуерно инженерство, приложна математика, изкуствен интелект, информатика или подобна техническа област;
 • Опит с външни бази данни, съдържащи резултати от биомедицински експерименти в областта на генетиката, общественото здраве и др .;
 • Опит с програмиране (например R, Python, Java, C ++ или други);
 • Силна мотивация за кариера в изследователската дейност и способност за провеждане на изследвания и даване на резултати под надзор;
 • Стремеж към научни открития и способност за критичен анализ, оценка и синтезиране на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за проактивна работа (с минимално ръководство) както самостоятелно, така и като част от мултидисциплинарен екип;
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Владеенето на английски език е задължително.

Опит в едно или повече от следните

 • Опит в областите свързани с управление на данни, включително събиране на данни, интеграция, моделиране, изчистване, оптимизация, съхранение и качество на данните;
 • Опит в области, пряко свързани с отговорностите и задачите за инженеринг на Големи Данни;
 • Опит в използването на методи за изкуствен интелект и машинно обучение;
 • Опитът в разработването на база данни е плюс;
 • Опит в използването на HPC ресурси за извършване на скалируеми изчисления;
 • Опит в анализа на данни от микроареи, секвениране от ново поколение, дългосрочни изледвания или данни от системата на здравеопазването.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
 • Кратко представяне
 • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
 • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
http://gate-coe.eu
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Read more

Младши изследовател (R1)

Конкурс за избор на
Младши изследовател (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 15 октомври 2020 г.

 

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Младши изследователи (R1)

Основни отговорности

 • Участва в интердисциплинарни изследвания, в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект, включващи сътрудничество между GATE и други партньорски организации;
 • Провежда индивидуални (под ръководство) и съвместни научни изследвания;
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност;
 • Подпомага планирането на научни проекти чрез оценяването на съответните задачи;
 • Извършва анализи на текущото състояние в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Подготвя презентации за популяризиране на резултатите от изследванията и участва в различни национални и международни събития като научни конференции, работни срещи, семинари;
 • Изгражда устойчиви взаимоотношения с други изследователи в Института, Университета и в академичната общност, с цел сътрудничество в изследователски проекти;
 • Изпълнява други свързани с ролята, задължения, определени от Ръководителя на изследователската група;
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие, запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти в областите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект и участва в различни събития за обучение и обмен на знания.

Една или повече от следните отговорности

 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за използване, подготовка, интеграция и семантично обогатяване на данни, като оптимално адресира изискванията за качество на данните;
 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници;
 • Участва в разработването на решения за анализ на Големи Данни, като разработва и прилага съвременни техники за машинно обучение, статистически анализ, извличане и получаване на информация;
 • Подобрява качеството на данните като валидира съответствието между източници на данни и нови семантични хранилища, както и между източници на данни и онтологии / модели на данни;
 • Допринася за разработване на дефиниции, базирани на онтологии и разширения на стандартите.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, софтуерно инженерство, статистика, приложна математика, информационни системи, Изкуствен Интелект, информатика или свързана техническа област;
 • Опит в програмиране (например Python, Java, C ++, Scala или други);
 • Силна мотивация за научно изследователско кариерно развитие, способност за провеждане на изследвания и постигане на научни резултати;
 • Стремеж към научни открития и способност за критичен анализ, оценка и синтезиране на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за проактивна работа (с минимално ръководство) както самостоятелно, така и като част от мултидисциплинарен екип;
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните

 • Опит в областта на управлението на данни, включително събиране, интегриране на данни, моделиране, изчистване, оптимизация, съхранение и качество на данните;
 • Опит в области, пряко свързани с отговорностите и задачите в областта на Софтуерния Инженеринг за Големи Данни;
 • Добро разбиране на концепциите за софтуерното инженерство и методологиите за разработка на софтуер;
 • Опит в областта на Големите Данни и/или Изкуствен Интелект включително технологии като машинно обучение и обработка на естествен език;
 • Опит в едно или повече от следните е плюс: 3D моделиране, семантично обогатяване, remote sensing, разработване на бази данни. 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
 • Кратко представяне
 • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
 • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

 Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
http://gate-coe.eu
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Read more

Признат изследовател (R2)

Конкурс за избор на
Признат изследовател (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 15 октомври 2020 г.

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020, Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Признати изследователи (DataOpps) (R2)

Основни отговорности:

 • Изследва и анализира иновативни подходи, които могат съществено да допринесат за научните цели на GATE.
 • Участва в индивидуални и съвместни изследвания в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Информира се за нови възможности в научноизследователските среди (например относно източници за финансиране) и допринася за подготовката на проектни предложения за финансиране.
 • Води и/или допринася за подготовката на публикации в утвърдени научни конференции и списания.
 • Включва се в интердисциплинарни проекти, в сътрудничество между Института и неговите партньори.
 • Развива устойчиви взаимоотношения с ключови външни заинтересовани страни, включително партньори по проекти, представители на индустрията, публичната администрация и академичните организации, пред които представлява Института.
 • Ръководи работни пакети и задачи в проектите на GATE и съдейства за координацията и управлението на тези проекти.
 • Подпомага и направлява колеги с по-малък опит в посока по-ефективно и успешно изследователско развитие.
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие и се информира относно най-новите тенденции в технологиите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект, поставя си реалистични и постижими кариерни цели, поема отговорност и управлява собствения си кариерен напредък.
 • Изпълнява други, свързани с ролята, задължения, възложени от ръководителя на изследователската група.

 Една или повече от следните отговорности

 • Изследва, предлага и утвърждава нови подходи и методи за проектиране на системи и проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект.
 • Осигурява методологична поддръжка при разработването на решения за Големи Данни и Изкуствен Интелект на базата на съвременни подходи като DataOps, MLOps и AIOps;
 • Участва в проектирането и разработването на технологични решения, базирани на DataOps, MLOps, AIOps;
 • Участва при анализирането и подбора на технологични решения, инструменти и платформи за изпълнението на проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект.

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни

 • Докторска степен по компютърни науки, софтуерно инженерство, статистика, приложна математика, информационни системи, информатика, Големи Данни, Изкуствен Интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията.
 • Опит в изследователски проекти, включващи широк кръг от заинтересовани страни;
 • Способност за проектиране, изпълнение и адаптиране на изследователски програми и за провеждане на изследвания при максимална самостоятелност;
 • Научен принос чрез изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации, софтуер, трансфер на технологии и т.н.
 • Доказана способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото.
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните

 • Демонстрира системно разбиране на концепциите за софтуерно инженерство и задълбочено разбиране на научните изследвания, свързани с тази област;
 • Солиден опит в технологичните решения, инструменти и платформи за Големи Данни;
 • Опит в съвременните инженерни методологии, DevOps, CI/CD и др. .

Препоръчителни

 • Опит в съвременните инженерни методологии за Големи Данни като DataOps, MLOps и AIOps;
 • Опит в създаването, оркестрирането и поддръжка на канали от данни (data pipelines);
 • Практически опит в проектирането и разработването на технологични решения, базирани на DataOps.

 Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво.
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации.
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тази длъжност, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
 • Кратко представяне
 • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
 • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
http://gate-coe.eu
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Read more

Признат изследовател (R2)

Конкурс за избор на
Признат изследовател (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 15 октомври 2020 г.

 

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Признати изследователи (биоинформатици) R2

Основни отговорности

 • Проучва и анализира иновативни подходи, които биха могли значително да допринесат за научните цели на GATE в областта на дигиталното здравеопазване;
 • Извършва индивидуални и колаборативни изследвания в областта на приложения за големи данни и изкуствен интелект за биомедицински данни;
 • Информира се за новости в научноизследователските среди (например относно опции за финансиране), идентифицира възможности и допринася за подготовката на проектни предложения за финансиране на научни изследвания;
 • Води и / или допринася за подготовката на публикации с висока стойност;
 • Участва в интердисциплинарни проекти в сътрудничество между GATE и неговите партньори;
 • Развива положителни взаимоотношения с външни ключови заинтересовани страни, включително партньори по проекти, представители на индустрията, политиката и академични органи и, когато е подходящо, представлява института;
 • Управлява работни пакети и задачи на проектите на GATE и допринася за координацията и управлението на проектите, като предоставя, подкрепа и насоки;
 • Влиза в ролята на ментор за по-малко опитните колеги, помагайки им да бъдат по-ефективни и успешни в своята изследователска дейност;
 • Участва в различни дейности за непрекъснато професионално развитие и е в крак с най-новите тенденции в технологиите на големите данни и изкуствения интелект и техните приложения към биомедицински данни, поема отговорност за развитието на кариерата си, поставя си реалистични и постижими кариерни цели;
 • Изпълнява други свързани с изследователската дейност задължения, определени от ръководителя на научната група;

Една или повече от следните отговорности

 • Участва в разработването на методи за анализ на биомедицински данни чрез разработване и прилагане на модерни технологии за машинно обучение, изкуствен интелект, биостатистика и техники за извличане на информация;
 • Изследва, предлага и утвърждава нови подходи и методи за проектиране на системи за големи данни и изкуствен интелект и проекти за науката за данните.

Умения, опит и квалификация

Основни/Задължителни

 • Докторска степен по биоинформатика, биостатистика, статистика, компютърни науки, софтуерно инженерство, приложна математика, информационни системи, информатика, наука за данни, изкуствен интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията;
 • Опит в анализа на данни от микроареи, секвениране от ново поколение, дългосрочни изследвания или данни от системата на здравеопазването.
 • Солидни умения за програмиране в Python, R, Java, C ++ или други езици за програмиране;
 • Опит в изследователски проекти, включващи голям брой заинтересовани страни;
 • Демонстрирана способност за създаване, проектиране, изпълнение и адаптиране на изследователски програми; и за провеждане изследвания с минимална супервизия;
 • Научен принос, състоящ се в изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации, софтуер, трансфер на технологии и т.н.;
 • Доказана способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните:  

 • Опит в прилагането на различни методи в областта на изкуствения интелект и машинното обучение;
 • Опит в използването на HPC ресурси за извършване на скалируеми изчисления;

Препоръчителни

 • Опит в работата с големи, хетерогенни масиви от данни, в изграждането и оптимизирането на канали за тяхното доставяне интегриране и обогатяване;

 Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
 • Кратко представяне
 • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
 • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
http://gate-coe.eu
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Read more

Признат изследовател (R2)

Конкурс за избор на
Признат изследовател (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите:  15 октомври 2020 г.

 

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Признати изследователи (R2)

Основни отговорности:

 • Изследва и анализира иновативни подходи, които могат съществено да допринесат за научните цели на GATE;
 • Участва в индивидуални и съвместни изследвания в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Информира се за нови възможности в научноизследователските среди (например относно източници за финансиране) и допринася за подготовката на проектни предложения за финансиране;
 • Води и/или допринася за подготовката на публикации в утвърдени научни конференции и списания;
 • Включва се в интердисциплинарни проекти, в сътрудничество между Института и неговите партньори;
 • Развива устойчиви взаимоотношения с ключови външни заинтересовани страни, включително партньори по проекти, представители на индустрията, публичната администрация и академичните организации, пред които представлява Института;
 • Ръководи работни пакети и задачи в проектите на GATE и съдейства за координацията и управлението на тези проекти;
 • Подпомага и направлява колеги с по-малък опит в посока по-ефективно и успешно изследователско развитие;
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие и се информира относно най-новите тенденции в технологиите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект, поставя си реалистични и постижими кариерни цели, поема отговорност и управлява собствения си кариерен напредък;
 • Изпълнява други, свързани с ролята, задължения, възложени от ръководителя на изследователската група.

 Една или повече от следните отговорности

 • Изследва и разработва методи, алгоритми и автоматизирани решения за ефективно съхранение, модифициране и доставяне на данни за изграждане на скалируеми модели и симулации;
 • Участва в разработването на многомерни модели, използвайки необработени данни, прилагайки съществуващите стандарти и онтологии;
 • Добавя семантика към многомерни модели, разработени върху хетерогенни данни, получени например чрез краудсорсинг, разпознаване на изображения и др.;
 • Участва в разработването на решения за анализ на Големи Данни, като създава и прилага съвременни техники за машинно обучение, статистически анализ, извличане и получаване на информация;
 • Изследва, предлага и утвърждава нови подходи и методи за проектиране на системи и проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект.

 Умения, опит и квалификации:

 Основни/Задължителни

 • Докторска степен по компютърни науки, софтуерно инженерство, статистика, приложна математика, информационни системи, информатика, Големи Данни, Изкуствен Интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията;
 • Опит в изследователски проекти, включващи широк кръг от заинтересовани страни;
 • Способност за проектиране, изпълнение и адаптиране на изследователски програми и за провеждане на изследвания при максимална самостоятелност;
 • Научен принос чрез изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации, софтуер, трансфер на технологии и т.н.;
 • Доказана способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото;
 • Отлично владеене на Английски език.

 Опит в едно или повече от следните

 • Демонстрира системно разбиране на концепциите за софтуерно инженерство и задълбочено разбиране на научните изследвания, свързани с тази област;
 • Опит в Големи Данни и / или Изкуствен Интелект;
 • Опит в семантичен уеб/онтологии и разработване на онтологии. Прилагане на W3C и OGC стандарти като XML, RDF, OWL, RDFS, CityGML or CityJSON, LandInfra;
 • Солиден опит в обектно-ориентирани/обектни и функционални езици за програмиране като Python, Java, C++, Scala, R, Groovy или др.

 Препоръчителни

 • Опит с големи, хетерогенни масиви от данни за изграждане и оптимизиране на канали за тяхното доставяне, интеграция и семантично обогатяване;
 • Солиден опит в съвременните инженерни методологии, DevOps, CI / CD и др.

  Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
 • Кратко представяне
 • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
 • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

 Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
http://gate-coe.eu
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Read more

Установен изследовател (R3)

Конкурс за избор на
Установен изследовател  (R3) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 10 юли 2020 г.

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Установени изследователи (биоинформатици) R3

Основни отговорности

 • Провежда изследвания с висока стойност в областта на приложениeто на технологиите за Големи Данни и Изкуствен Интелект към биомедицински данни;
 • Разпространява в научната общност изводите, резултатите и постиженията от изследователската работа , чрез публикации и участие в академични конференции;
 • Работи с ръководителя на научната група за определяне на нови магистърски и докторски проекти, провежда интервюта с кандидати и ръководи студенти;
 • Разбира потребностите, асоциирани с приложната област и разработва възможни решения;
 • Играе водеща роля в подготовката на проектни предложения за финансиране на вътрешни и външни изследвания;
 • Изгражда ефективно сътрудничество с партньори на GATE от академичните среди и индустрията на национално и международно ниво;
 • Участва в различни дейности за непрекъснато професионално развитие и е в крак с най-новите тенденции в технологиите Big Data и AI и техните приложения в биомедицинските данни, демонстрира ангажираност с професионалното си развитие и е ментор за по-малко опитните колеги.

Една или повече от следните отговорности

 • Изследва, предлага и утвърждава нови методологии за проектиране на канали за големи данни и изкуствен интелект за анализ на биомедицински данни и научни проекти;
 • Проучва и разработва дигитални близнаци, проектира платформа за дигитални близнаци за моделиране, симулация и визуализация на данни в областта на генетиката и здравеопазването;
 • Разширява съвременните стандарти и онтологии, за да обхване приложните теми на GATE с цел разработване на различни модели данни на системи за здравеопазване и др .;
 • Предлага нови решения за съхранение и поддръжка на модели за дигитални близнаци извън стандартните бази данни, ориентирани към различни пространствени и времеви мащаби на представяне.

Умения, опит и квалификация

Основни/ Задължителни

 • Докторска степен по биоинформатика, биостатистика, статистика, компютърни науки, софтуерно инженерство, приложна математика, информационни системи, информатика, наука за данни, AI или свързана област или магистърска степен в същите области плюс минимум 7 години, съответстващи на индустрията изследователски опит;
 • Опит в анализа на данни от микроареи, секвениране от ново поколение, дългосрочни изследвания или данни от системата на здравеопазването.
 • Солидни умения за програмиране в Python, R, Java, C ++ или други езици за програмиране;
 • Изследователски постижения, доказани чрез портфолио от съществени приноси за развитието на знанията, изследователската и развойна дейност в областта на анализа на биомедицински, генетични или подобни данни;
 • Значителни изследователски сътрудничества и партньорства;
 • Публикации като водещ или старши автор;
 • Опит в провеждането на независими изследвания във връзка с нови и / или сложни идеи, който внася подобрения в изследователските планове, демонстрирана способност за идентифициране на изследователски проблеми, възможности, подходящи методологии и подходи;
 • Визия, амбиция и мотивация за научни изследвания и значим опит в публикуването в най-добрите научни издания в областта на биомедицината, Data Science, AI, ML, компютърните науки и други свързани изследователски области;
 • Креативни умения за решаване на проблеми за анализ и решаване на сложни научни и практически проблеми;
 • Доказана способност за изграждане на взаимоотношения за сътрудничество вътрешно, както и на европейско и международно ниво;
 • Опит в ръководството на изпълнението на съвместни изследователски проекти в сътрудничество с колеги и партньори и умения за формиране изследователски консорциуми и за осигуряване на финансиране на научни изследвания;
 • Солидни умения за комуникация, способност за ефективно представяне на резултатите и по-широките последици и приложения от своите изследвания пред изследователската общност и обществото като цяло;
 • Отлично владеене на английски език.

Опит в едно или повече от следните

 • Опит в използването на методи за изкуствен интелект и машинно обучение;
 • Опит в използването на HPC ресурси за извършване на скалируеми изчисления;
 • Опит в разработването на многомерни модели на симулационни данни;
 • Опит в работата с поверителни и чувствителни данни за изследвания;
 • Опит с широкомащабни бази данни за събиране, интеграция и моделиране на данни.

 Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво.
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации.
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
 • Кратко представяне
 • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
 • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
http://gate-coe.eu
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Read more

Установен изследовател  (R3)

Конкурс за избор на
Установен изследовател  (R3) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 10 юли 2020 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Установени изследователи (R3)

Основни отговорности:

 • Провежда изследвания с висока научна стойност в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Популяризира постигнатите изследователски резултати в научната общност, чрез публикации и участие в научни конференции;
 • Работи с ръководителя на изследователската група, за дефиниране на нови магистърски и докторски теми, за интервюиране на кандидати и за ръководство на студенти;
 • Идентифицира проблемите в приложната област и разработва възможни решения;
 • Играе водеща роля в  подготовката на предложения за финансиране на научни изследвания на национално и на международно ниво;
 • Изгражда ефективно сътрудничество с партньорите на GATE от академията и индустрията на национално и европейско ниво;
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие и следва най-новите тенденции в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект, работи активно за професионалното и кариерното си развитие, направлява и вдъхновява колегите си.

Една или повече от следните допълнителни отговорности

 • Изследва, предлага и валидира нови методологии за разработване на системи и изпълнение на проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект;
 • Проучва, проектира и разработва платформи за „Цифрови двойници“ чрез моделиране, симулация и визуализация на Големи Данни;
 • Разширява съвременните стандарти и онтологии в приложните области на GATE и разработва различни модели на данни за анализиране на процеси в транспорта, здравеопазването, градоустройството и др.;
 • Предлага нови решения за съхранение и поддръжка на „Цифрови двойници“ с различни пространствени и времеви мащаби на представяне, извън стандартните бази данни.

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни

 • Докторска степен по компютърни науки, софтуерно инженерство, статистика, приложна математика, информационни системи, информатика, Големи данни, Изкуствен интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 7 години изследователски опит в индустрията;
 • Научноизследователски постижения, доказани чрез портфолио от съществени приноси към развитието на знанията и изследванията във всяка от следните области Софтуерно инженерство, свързано с Големи Данни и Изкуствен Интелект, оперативна съвместимост и семантично обогатяване на данни, моделиране и симулации на „Цифрови двойници“;
 • Значими научноизследователски партньорства и сътрудничества;
 • Публикации като водещ автор;
 • Опит в провеждането на независими изследвания във връзка с нови и / или сложни идеи, демонстрирани способности за идентифициране на изследователски проблеми, възможности, подходящи методологии и подходи;
 • Визия, амбиция и мотивация към изследователска дейност, участие в утвърдени  конференции и публикуване в реномирани издания в областта на Големите Данни, Изкуствения Интелект и други свързани области;
 • Творчески умения за решаване на комплексни научни проблеми и проблеми на приложната област;
 • Доказана способност за изграждане на взаимоотношения за сътрудничество на национално, Европейско и световно ниво;
 • Опит в ръководенето на съвместни изследователски проекти с колеги и партньори и доказана способност да формира научни консорциуми за финансиране на научни изследвания;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

Опит в едно или повече от следните

 • Опит в подобряването на софтуерните процеси;
 • Опит в разработване на многомерни симулационни модели на данни;
 • Опит в работата с конфиденциални и чувствителни данни за изследователски цели;
 • Опит с големи скалируеми бази от данни и приложни програмни интерфейси (APIs) за извличане, съхранение и моделиране на данни.

 Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво.
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации.
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
 • Кратко представяне
 • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
 • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
http://gate-coe.eu
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Read more

Офис Мениджър

Конкурс за избор на
Офис Мениджър в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Затворен

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси подходящ кандидат за следната свободна позиция:

Офис мениджър

Отговорности:

 • Грижи се за графика на Директора и за организирането на ключови срещи;
 • Отговаря за резервациите за пътувания и настаняване за Директора и служители на Института;
 • Води протоколи на срещи, подготвя писма и друга кореспонденция;
 • Основна точка за контакт в Института, като приема телефонни обаждания и предава съобщения, посреща и насочва посетителите;
 • Проучва, събира и анализира информация за подготовка на доклади, документи и презентации;
 • Води входяща и изходяща кореспонденция;
 • Създава и поддържа ефективна организация за управление и архивиране на документите;
 • Осигурява ефективната организация на срещи и различни събития;
 • Подпомага Директора във връзка с придвижването на счетоводни и административни документи;
 • Съдейства на Дирекция „Администрация и финанси“, като подпомага работата с доставчици и фактурирането.

Изисквания към кандидатите:

 • Средно или висше образование в областта на бизнес администрацията или сходна област;
 • Опит и/или желание за реализация като офис мениджър или личен асистент на ръководител;
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Много добри компютърни умения и високо ниво на MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Инициативност, подход, ориентиран към резултати и подчертано внимание към детайлите;
 • Положително отношение и мотивация за отлично административно обслужване на членове на екипа и на външните партньори на Института;
 • Желание за работа в малък и ефективен екип и постигане на резултати в кратки крайни срокове.
 • Точност и професионализъм.

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие.
 • След преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на адрес , следните документи:

 1. Заявление (свободен текст), адресирано до Директора на Институт GATE;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 17.07.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE
e-mail:
тел.: 02/971 04 00

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: до 10.07.2020 г.

Read more