Ръководител управление на портфолио проекти

 

Конкурс за избор на

Ръководител управление на портфолио проекти в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 13 април 2023 г.

GATE институт “Големи данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 в София, България като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет Chalmers и изследователския институт Chalmers Industrial Technology (CIT), Швеция.

Мисията на GATE е да:

 • Създаде екосистема на световно ниво за научни изследвания и приложни иновации в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект.
 • Бъде свързващото звено между академичната общност, правителствените институции и индустрията в областта на големите данни и изкуствения интелект.
 • Служи като катализатор на икономически растеж с висока добавена стойност, основан на иновации, дигитализация и предприемачество в областта на големите данни и изкуствения интелект в редица икономически сектори.

GATE създава добавена стойност и иновационни постижения в следните четири стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здравеопазване

 

GATE осигурява привлекателна и стимулираща изследователска среда и развива модерна инфраструктура, включваща 3 отворени лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Дигитален близнак“и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за големи данни, Интернет на нещата и изкуствен интелект.

GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

Във връзка с интензивното си развитие, GATE CoE търси Ръководител управление на портфолио проекти, който да координира проектното портфолио от изследователски и иновационни проекти на GATE.

Ръководител управление на портфолио проекти

Отговорности на позицията

 • Координира подбора на научноизследователски и иновационни проекти, тяхната оценка и приоритизация.
 • Ангажира ключовите заинтересовани страни за оценка на предложените и текущи проекти въз основа на стратегическото съответствие, стойност, риск, усилия и разходи.
 • Съгласува приоритизацията на проектите със стратегията целите на годишния план за научни изследвания и иновации.
 • Работи с ключови заинтересовани страни и бюджетни ръководители за оценка и проследяване на финансовото въздействие на проектните дейности.
 • Разработва и поддържа инструменти, шаблони, насоки, процедури и процеси за управление на изследователски и иновационни проекти.
 • Ръководи създаването и поддържането на необходимата документация и артефакти за проектното портфолио.
 • Осигурява формално обучение и подкрепа, свързани с управление на проектите и проектното портфолио.
 • Работи с проектните екипи и наблюдава целия спектър от жизнения цикъл на проекта (иницииране, планиране, изпълнение, приключване).
 • Осигурява контрол и координация на зависимостите между проектите в портфолиото и разрешава или ескалира конфликти.
 • Подкрепя ефективното изпълнение на най-големите и стратегически важни проекти, включително техния обхват, график, разходи, риск, ресурси и качество.
 • Създава, поддържа и предоставя отчетност за управление на проектния портфейл като използва подходящи ключови показатели.
 • Провежда тримесечни прегледи със заинтересовани страни, Проектния съвет и други органи за оценка и валидиране на проектното портфолио, за ре-приоритизация и осъществяване на промени.

 

Изисквания към кандидатите

 • Магистърска степен по компютърни науки, информационни технологии или свързана с нея област.
 • Допълнителна магистърска степен по бизнес администрация или съответно силно желана и е допълнително предимство.
 • PMI PMP / ACP, PRINCE2 Practitioner или друг еквивалентен сертификат за управление на програми/проекти от международно признати методологии и институции.
 • Най-малко 7 годишен успешен опит в подготовка, планиране, изпълнение и внедряване на сложни ИКТ програми/проекти по класически и гъвкави методологии.
 • Креативни умения за решаване на проблеми за анализ и решаване на сложни проблеми и отчитане на проблеми.
 • Отлични междуличностни умения и способности за изграждане на силни работни взаимоотношения с разнообразни заинтересовани страни, включително вътрешни и външни колеги, студенти и външни партньори.
 • Добър комуникатор с разнообразни групи, включващи възрастни и млади хора.
 • Умения за работа в екип, гъвкав, адаптивен към промени, ефективeн и добре организиран.
 • Аналитичен ум с внимание към детайлите, креативен и ефективен при анализиране и решаване на сложни ИТ проблеми.
 • Способност за прецизна и методична работа.
 • Чувствителност и конфиденциалност по отношение на информацията.
 • Добри умения за писмена и устна комуникация, отлично владеене на говорим и писмен английски език.
 • Доказани умения за планиране и организация и способност за поемане на инициатива, постигане на цели и показатели, спазване на срокове, определяне на приоритети и работа под натиск.
 • Способност за самооценка и активно търсене на възможности за обучение, готовност за учене, за подобряване на ефективността на личното управление и способност за адаптация.
 • Позитивно мислене и подход към отговорностите, устойчивост в постигането на цели и преодоляване на предизвикателства.
 • Ентусиазъм за нови технологии и иновации.
 • Практическа ориентация с висока степен на почтеност, честност и етични стандарти.

 

Нашето предложение

 • Ръководна проектна позиция с професионално социално и икономическо въздействие.
 • Ръководство на проектно портфолио с пул от предизвикателни изследователски и иновационни проекти.
 • Принос към стратегията за научни изследвания и иновации на GATE посредством управление на портфолиото от изследователски и иновационни проекти.
 • Многобройни възможности за международно сътрудничество, обмен на знания и по-нататъшно професионално развитие на най-високо ниво.
 • Достъп до развита научно-изследователска инфраструктура, включваща платформата на GATE и лабораториите за отворени иновации.
 • След преместване в новата сграда на GATE – работа в модерна и привлекателна среда, подкрепяща креативността и производителността.
 • Атрактивното възнаграждение за Вашите отговорности, сериозни умения и опит.

 

Как да кандидатствате

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu)  до 13.04.2023 г.:

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp)
 • CV
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи).

 

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 13.04.2023 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе до 04.2023 г.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Прочетете още

Ръководител научна група "Анализ на социални медии и дезинформация"

Конкурс за избор на

Ръководител научна група „Анализ на социални медии и дезинформация“ в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 13 април 2023

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни;
 • Анализ на Големи Данни;
 • Визуализация на Големи Данни;
 • Инженеринг на системи, базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект.

 

GATE предлага привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE има за цел създаване на добавена стойност и стимулиране на иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето;
 • Интелигентно правителство;
 • Умна индустрия;
 • Дигитално здравеопазване.

 

Институтът GATE  “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е с мащабно финансиране от страна на ЕС, програма Хоризонт 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, под формата на проект GATE, https://www.gate-ai.eu/ .

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2023 г., Институт GATE обявява следната свободна позиция:

Ръководител научна група с профил Анализ на социални медии и дезинформация

Отговорности

 • Планира и ръководи научните изследвания и свързаните с тях проекти и дейности в съответната научна област;
 • Осъществява лидерство в развитието на знанието и компетентностите на Института в съответната научна област;
 • Демонстрира авторитетно въздействие в научната област и пионерство в развитието на научни програми и приложни иновации;
 • Взаимодейства с обществени представители, медийни организации и граждански организации, за да повиши осведомеността за въздействието на дезинформацията и да предостави препоръки, основани на доказателства, за решаването на проблеми породени от нея;
 • Сътрудничи тясно с европейски организации, международни проекти, и Европейската комисия с цел координиране на научните, обучителните, и регулаторни дейности срещу дезинформацията на европейско равнище
 • Участва активно и съвместно с отдел „Бизнес развитие“ и останалите ръководители на научни групи в планиране и осъществяване на бизнес план за приходи от публични и корпоративни източници за осъществяване на научна и развойна дейност;
 • Идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения в съответната научна област, които създават интерес и стимулират съпричастността и креативността на изследователите в научното звено;
 • Инициира и съвместно с Експерт, управление на човешки ресурси участва активно в подбора и привличането на изследователи в съответната научна област;
 • Създава култура на открита комуникация, сътрудничество и професионално развитие сред екипа на изследователи в научната група;
 • Отговаря, управлява и периодично оценява развитието на знанията и компетентностите на изследователите в научната група;
 • Активно комуникира с представители на публичния сектор и индустрията при дефиниране на съвместни изследователски проекти и дейности и координира участието на изследователи от съответната научна област в реализацията на тези проекти;
 • Отговаря за своевременното изготвяне, обобщаване и представяне на годишен план за развитие на научната област;
 • Участва в разработката и провеждането на професионални програми за обучение в областта;
 • Координира участието и отчитането на резултатите от дейността на изследователи от съответната научна област в проекти на Института с външни партньори.

 

Умения, опит и квалификация

 • Висше образование в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина. Допустимо е и висше образование в областта на журналистика, медии и комуникации.
 • Докторска степен в една от следните области: компютърни науки, компютърна лингвистика, обработка на естествен език, свързана техническа област, или политология или журналистика, специфично свъррани със социалните медии или дезинформацията;
 • Високо ниво на писмен и говорим английски език. Владеенето на друг език е допълнително предимство;
 • Минимален трудов стаж за заемане на длъжността 7 години;
 • Професионален опит в съответната научна област минимум 5 години; в този случай е съществен опитът в областта на дезинформацията.
 • Стратегическа и управленска компетентност: Планиране, организация и управление на научноизследователска дейност; създават интерес и стимулира съпричастността и креативността на изследователите; идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения;
 • Кандидати с доказан опит и научни публикции в областта на обработката на естествен език (NLP) са търсени с приоритет;
 • Ориентация към резултатите: Умения за представяне на резултатите в съответната научна област пред академичната общност, публичния сектор, индустрията и обществеността; Публикуване на научни резултати в международни научни конференции и списания с висок импакт фактор; Прилагане на резултатите от научноизследователската дейност за решаване на обществено значими и приложни проблеми;
 • Комуникативни умения и работа в екип: решаване на проблеми в динамична среда; силно развити умения за работа с виртуални и международни научни екипи;

 

Нашето предложение

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще ви бъдат предоставени многобройни възможности за професионално развитие, като например участие в конференции, семинари и програми за обучение на местно и международно равнище, за да придобиете нови умения и знания;
 • Ще имате достъп до подкрепяща и сътрудничеща работна среда, включваща специализиран екип от опитни и отдадени изследователи, администрaтивна подкрепа и достъп до други изследователски групи и експерти в областта;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu)   до 13.04.2023 г.:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл;
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработваrето им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 21.04.2023 г. ще се проведе събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

 

 

Прочетете още

Ръководител на изследователска група "Пространства от данни за културно наследство"

Конкурс за избор на

Ръководител на изследователска група „Пространства от данни за културно наследство“ в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 31 май 2023 г.

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни;
 • Анализ на Големи Данни;
 • Визуализация на Големи Данни;
 • Инженеринг на системи, базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект.

 

GATE предлага привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE има за цел създаване на добавена стойност и стимулиране на иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето;
 • Интелигентно правителство;
 • Умна индустрия;
 • Дигитално здравеопазване.

Институтът GATE  “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е с мащабно финансиране от страна на ЕС, програма Хоризонт 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, под формата на проект GATE.

През 2023-2028 г. Институтът GATE ще изгради ERA Chair on Data Spaces for Cultural Heritage (проект 101087249 – DISPATCHES – финансиран от HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01). С този проект се поставят основите на първата в световен мащаб академична катедра, която ще предоставя научни изследвания в основата на разгръщането на пространството от данни за културното наследство. Тази работа се извършва под ръководството на председателя на ERA, проф. Шеймъс Рос, и целта на отдела е до началото на втората година да разполага с поне 4 изследователи с различно ниво на опит, подкрепяни от технолог, и 5 докторанти.

Във връзка с това планирано интензивно развитие през 2023 г. Институтът GATE търси:

Ръководител на изследователска група с профил „Пространства от данни за културно наследство

Относно ролята

Ръководителят на изследователската група ще играе важна роля в осигуряването на лидерство на международно ниво, развитието на академичния състав, допринасянето за осигуряване на устойчивостта на председателя на ERA и управлението на ежедневните дейности на изследователската група. Принос към ръководството на докторанти и преподаване на магистърски курсове. Тази позиция ще бъде базирана в GATE Institute в София, България.

Отговорности

 • Планира и ръководи научните изследвания и свързаните с тях проекти и дейности в съответната научна област;
 • Осъществява лидерство в развитието на знанието и компетентностите на Института в съответната научна област;
 • Демонстрира авторитетно въздействие в научната област и пионерство в развитието на научни програми и приложни иновации;
 • Участва активно и съвместно с отдел „Бизнес развитие“ и останалите ръководители на научни групи в планиране и осъществяване на бизнес план за приходи от публични и корпоративни източници за осъществяване на научна и развойна дейност;
 • Отговаря и управлява разходите за осъществяване на научната и развойна дейност с съответната научна група;
 • Идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения в съответната научна област, които създават интерес и стимулират съпричастността и креативността на изследователите в научното звено;
 • Инициира и съвместно с експерт, Управление на човешки ресурси участва активно в подбора и привличането на изследователи в съответната научна област;
 • Отговаря, управлява и периодично оценява развитието на знанията и компетентностите на изследователите в научната група;
 • Активно комуникира с представители на публичния сектор и индустрията при дефиниране на съвместни изследователски проекти и дейности и координира участието на изследователи от съответната научна област в реализацията на тези проекти;
 • Отговаря за своевременното изготвяне, обобщаване и представяне на годишен план за развитие на научната област;
 • Отговаря за своевременното изготвяне на тримесечен и годишен отчет за извършената научна дейност, постигнатите научни и проектни резултати в съответната научна област;
 • Отговаря за своевременно планиране и отчитане на финансовите приходи, разходи и резултати, свързани с проектите и дейностите в съответната научна област;
 • Участва в разработката и провеждането на професионални програми за обучение в областта;
 • Координира участието и отчитането на резултатите от дейността на изследователи от съответната научна област в проекти на Института с външни партньори.

 

Умения, опит и квалификация

 • Висше образование в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, приложна математика, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина;
 • Докторска степен в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, приложна математика, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина;
 • Свободно владеене на английски език. Владеенето на друг европейски език би било предимство;
 • Макар че владеенето на български език е за предпочитане, приемлива алтернатива може да бъде доказан силен ангажимент за изучаване на български език през първите две години след назначаването;
 • Най-малко 7 години професионален опит в областта на цифровото културно наследство са особено ценни;
 • Академични постижения на ниво доцент или професор;
 • Доказан опит в изграждането на успешни партньорства с институции за памет и културно наследство, включително библиотеки, архиви, музеи и др.
 • Доказателство за ангажираност на висшия експерт в областта на електронните инфраструктури на национално и европейско равнище;
 • Опит в проектирането и/или разработването на учебни програми на университетско ниво, включително опит в процесите на осигуряване на качество и провеждане на висококачествено обучение;
 • Стратегическа и управленска компетентност: Планиране, организация и управление на научноизследователска дейност; създават интерес и стимулира съпричастността и креативността на изследователите; идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения;
 • Аналитична компетентност: Управление на данни, включващо изчистване, филтриране, анонимизиране, агрегиране, свързване, интегриране на данни; Структуриране на данни от разнородни източници и изграждане на релационни и нерелационни хранилища за данни; Изграждане на модели на данни, базирани на стандарти, онтологии и таксономии; Умения за разработване на скриптове и приложни програмни интерфейси, необходими за трансформиране на данни между различни хранилища и формати;
 • Ориентация към резултатите: Умения за представяне на резултатите в съответната научна област пред академичната общност, публичния сектор, индустрията и обществеността; Публикуване на научни резултати в международни научни конференции и списания с висок импакт фактор; Прилагане на резултатите от научноизследователската дейност за решаване на обществено значими и приложни проблеми;
 • Комуникативни умения и работа в екип: решаване на проблеми в динамична среда; силно развити умения за работа с виртуални и международни научни екипи;

 

Нашето предложение

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu)  до 31 май 2023 г.:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.
 • Имена и данни за контакт на трима рецензенти.
 • Опишете каква е вашата визия за развитието на научните изследвания в областта на пространствата за данни за културното наследство (до 2 страници).

 

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 09.06.2023 г. ще се проведат събеседвания с допуснатите кандидати.
 3. Международната комисия за подбор ще прегледа документите, подадени от кандидатите, и ще избере тези, които отговарят на изискванията на длъжността, както е описано в профила на длъжността.
 4. Онлайн събеседвания (приблизително 30 минути) ще се проведат с избраните кандидати до средата на Юни 2023.
 5. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 6. 6. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

 

 

 

 

Прочетете още

Младши изследовател (Първо ниво) (R1) Инженер на данни

Конкурс за избор на

Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 07 април 2023 г.

Институт GATE – Големи данни в полза на интелигентно общество – е първият високотехнологичен център за научни изследвания и иновации в областта на Големите данни и Изкуствения Интелект в България и Източна Европа. Той е създаден през 2019 г като научен инсттут на Софийския университет в партньорство с Технологичния университет Чалмърс и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция – европейски лидери в изследванията и иновациите в областта и водещи в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities.

Институтът създава уникална среда и инфраструктура за приложни научни изследвания в най-съвременните технологични области – Големи данни и Изкуствен интелект и да се превърне в глобално конкурентен дигитален хъб за иновации и прилагането им за решаване на глобални проблеми в областта на „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Умна индустрия“, „Интелигентно правителство“.

GATE инвестира в хората, като поставя специален фокус върху младите и талантливи изследователи, развивайки техния научен капацитет и експертиза в областта на Големите данни и Изкуствения Интелект. Станете част от бъдещето и участвайте в приложни изследвания, които развиват иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с научната общност, бизнеса и правителството.

За своя изследователски екип търсим млади по душа, мотивирани за високи резултати и отворени към неограничените възможности на бъдещето.

 

Младши изследователи

Инженер на данни

Отговорности:

 • Структурира, парсва, интегрира и управлява големи набори от структурирани и неструктурирани данни, импортира хетерогенни данни от различни източници в различни по тип бази от данни (релационни, документно-базирани, граф бази от данни и др.);
 • Хармонизира данни, въз основа на съществуващи стандарти и спецификации;
 • Разработване на процеси и приложни програмни интерфейси за извличане на данни (статични, динамични и в реално време);
 • Постоянно подобряване на процеса за събиране и структуриране на данни;
 • Осигурява ефективно управление на данните, включително описание на метаданни, създаване на речници и семантични модели за данни;
 • Осигурява качество на данните чрез избор на подходящи инструменти за обработка (нормализация, анонимизация, изчистване и де.);
 • Подготвя публикации с резултати от научни изследвания;
 • Следи най-новите технологични тенденции в областта;
 • Включва се в подходящи възможности за обучение и професионално развитие.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на информационните технологии – компютърни науки, информационни технологии, приложна математика, инженерни науки или свързана техническа област;
 • Опит в моделирането на данни и администрирането на бази от данни от различен тип (релационни, документно-базирани, граф гази от данни);
 • Опит в прилагането на подходи за почистване на данните и тяхната трансформация с ETL инструменти;
 • Познания за езици като RDFS/OWL ontologies, RDF shapes, RDBMS DML, XSD, JSON Schema и др.
 • Умения за програмиране с програмни или скриптови езици като Java, Scala, Python, Perl и др. е преимущество;
 • Добри комуникационни и презентационни умения, способност да се приоритезират задачите и работа по множство активности, мотивация да се откриват нови подходи и начини за създаване на стойност и постигане на резултати в областта на изкуствения интелект, умения за работа в екип;
 • Аналитично и ориентирано към решения мислене;
 • Английски език – отлично ниво на владеене.

Нашето предложение:

 • Ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • Модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лаборатории за  иновации;
 • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит;
 • Карта Мултиспорт;
 • Приятна и разнообразна среда със забавни тиймбилдинги и стимулиращи дейности;

Как да кандидатствате

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu)  до 07.04.2023 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо интереса към позицията (в обем до 2 страници);
 • Автобиография, в която подробно са описани предишни назначения и квалификации;
 • Копие от дипломи за завършено образование;
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл.
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Младши изследовател.

 

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 07.04.2023 г.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе до 13 април 2023 г.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“.

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

 

 

 

Прочетете още

Прочетете още