Институтът GATE, „Големи данни в полза на интелигентното общество“, създава първата по рода си платформа (COVID-19 Activity TrackerCAT), която обработва и представя емпиричната информация за стопанската дейност на отделни индустрии и икономиката като цяло, на основата на ограниченията, наложени върху човешкия фактор.

Това става по начин, който позволява на заинтересованите страни да вземат решения за своите или общи действия на възстановяване след кризата.

Платформата CAT се разработва и развива в института GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, начело с директора проф. Силвия Илиева и интердисциплинарен екип, включващ едни от най-добрите икономически анализатори в България – доц. д-р Красен Станчев от Софийски Университет, катедра Публична администрация, председател на УС на Институт за пазарна икономика (ИПИ), ръководител разработка „GATE CAT”; д-р Красимир Лаков (анализатор и икономист); д-р Евгени Райков от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Катедра Финанси (анализатор); изследовател Димитър Чобанов (анализатор), Институт за икономика и политики към УНСС и д-р Валентин Павлов, ръководител „Техническо изпълнение“.

Като институт с основна мисия да създава решения на база големи данни и изкуствен интелект, изградихме платформа, която да обработва и представя емпирична публична информация от различни институционални организации. На тази база екипът ни от икономически анализатори прави прогнозни оценки по отрасли, които от своя страна могат да подпомогнат правителство и бизнеси да вземат решения със знанието на нещата в момента и в дългосрочна перспектива.“- коментира проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE.Целта ни е да осигурим инструмент в ползва на заинтересованите страни, като предоставяме информация с оценки, които биха им помогнали да предприемат определени стъпки за инвестиции и възстановяване след икономическата криза.“

Методологията е класическа и представлява интерфейс между микро и макро стопански показатели, включително фискални, които се базират на заетост и добавена стойност и която е модифицирана да работи за моментната и нетипична картина, която е резултат от блокиране на човешки дейности.

Подобни класически методи за анализ и прогнози се опират на приносите на редица нобелови лауреати (Кузнец, Хайек, Смит и Фелпс) и се използват от международните финансови институции като Евростат, ОИСР и НСИ. Тъй като методологията ще се мени заради промяната на моментната ситуация и ритъма на възстановяване, се предполага, че ще има още различия. Използвана е работа на проф. д-р Фридрих Баурзакс, който е създател на методи на стопанско проследяване и сътрудник на ИПИ от 1997 до 2003 г., както и приложенията на тези методики от ИПИ в по-скоро време.

Количествена информация са параметри на стопанското развитие за (поне) година назад преди пандемията; от тях са изведени отправните показатели за проследяване на динамиката. Качествените данни са оценката на отправните данни, а актуалната прогноза ще зависи от промяната на статистическите данни за случващото се в даден отрасъл и изобщо в политиката и стопанството.

 „Благодарение на събраната информация, ние може да даваме оценки и прогнози за поведение и развитие на пазара. На база подобна перспектива правителство и отделни стопанства ще имат прогнозна –  моментна и дългосрочна картина, която може да им помогне за взимане на решения по отрасли и доходи, включително на макро-равнище за някои отрасли и на база проверими очаквания за възстановяване на икономиките. Преимуществото на платформата и оценките е емпиричната основа на проследяването и анализа. Последните дават информация и възможност за навременна актуализация на данните, която се обявява от институции, правителство и/или гилдии и мозъчни тръстове“, допълва д-р Красен Станчев.

Първата тема и анализи, които GATE CAT прави, са за безработицата. При настоящата динамика, картината за 2020 г. е следната: удвояване на безработицата, спад на БВП над 7%, отрицателен фискален ефект – над 2 млрд. лв. Отправната точка на изчисление на показателите е март 2020 г. В тях е отчетена нерегистрирана заетост по отрасли и дейността на хората, които работят за себе си. Всекидневният индикатор е заетостта, съответно безработицата. Той дава снимка на състоянието на икономиката почти в реално време. Наблюдението ѝ позволява да се оценят фискалните и макроикономическите ефекти.

При съставянето на сценариите за възстановяване са взети средните показатели за петгодишен период. Поведението на стопанството с и без COVID-19 прави възможно разработването на решения и стратегии както на фирмено, така и на общо икономическо равнище.

Броят на засегнатите от настъпващата криза се предвижда да бъде 1 млн. души, около 34% от общо заетите (към края на 2019 г.).

Прогнозата е спадът на заетостта да не бъде преодолян поне до началото на 2021 г.

Прогнозни данни към декември 2020 г. сочатброй заети: 899 931 човека, брой безработни: 157 842 човека, непроизведена брутна добавена стойност – 7,739 млрд. лева и общ годишен фискален ефект: 2, 028 млрд. лева. Анализират се данни на 16-те най-засегнати сектора в момента. Това включва култура, спорт и развлечения; операции с недвижими имоти; професионални дейности, консултации и научни изследвания; ИТ; хотелиерство и  ресторантьорство; въздушен и сухоземен транспорт; търговия с нехранителни стоки; автомобили и ремонти; производство на машини и оборудване; производство на химически продукти; текстил; складиране и товари; строителство; производство на мебели; селско, горско и рибно стопанство; добивна и преработваща промишленост; производство на електрическа и топлинна енергия; доставяне на вода; информационни и творчески продукти и далекосъобщения; финансови и застрахователни дейности; административни и спомагателни дейности; държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа.

С обогатяването на наличните данни ще се добавят нови отрасли и непреки и предизвикани ефекти за икономиката и фиска.

За повече информация и въпроси:

Румяна Танчева (MSL Sofia, Publicis Groupe България)

+359 882 212 850

Силвия Илиева (Институт GATE)