Целта на CoDE е консолидиране на добрите практики в анализа на информационната среда и информационното общество. Фокусът е върху инструменти, обучение и среда за сътрудничество с цел развитие на ефективна и ефикасна екосистема.

Освен GATE, проектът включва Философския и Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”,  Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към Българска академия на науките, „Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа“, компаниите Уебцентрик, Контипсо, Айдентрикс и представители на обществеността, за да създаде мрежа за сътрудничество и иновации в областта на информацията.

Реализацията на проекта ще премине през 3 етапа. В първата година ще се извърши анализ и концептуализация на основните аспекти, ще се дефинират информационните потоци и ще се идентифицират заинтересованите страни. През втората година се очаква да се представят насоки за рационализация на нови знания пред заинтересованите страни. Във финалната фаза ще се направи оптимизация и демонстрация на постигнатите резултати.

Пряко заинтересовани страни от проекта са обществото като цяло, медийни организации, академични институции, неправителствения сектор и обществени организации, представители на бизнеса и държавните институции.

Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България“. След неговото успешно приключване, екосистемата за анализ на информационната среда ще се стреми да се институционализира и да продължи да работи в съответствие със зададения бизнес модел и стратегия за развитие.

Екипът на проекта CoDE смята, че с неговото реализиране ще допринесе за укрепване на обществото срещу вредните явления, които се наблюдават по отношение на информацията, като създаде по-сигурна и информирана общност. Дейностите по проекта в България са от ключово значение за защита на общественото мнение.

Допълнителна информация за проекта CoDE можете да намерите на адрес: https://iict.bas.bg/code/