През 2021 година[1] НАТО обяви създаването на ускорител за стимулиране на иновациите в отбраната DIANA[2]. DIANA ще ускори намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, чрез свързване на съществуващи в съюзниците елементи с тези на Алианса. DIANA цели да направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и академичните среди още по-тясно с цел идентифициране и развиване на следващото поколение технологии, които отговарят на нуждите на сигурността и отбраната.

Един от ключовите елементи на DIANA е създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии, които имат военно и гражданско приложение, или т. нар. технологии с двойна употреба.

След кандидатстване пред Международния секретариат на НАТО, GATE е избран да бъде тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от тази мрежа, GATE ще приема новатори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.

Професор д-р Силвия Илиева, директор на GATE, сподели, че „мисията на GATE да бъде свързващо звено между научната общност, индустрията и обществото се вписва изцяло в концепцията на ускорителя DIANA. Това е успех не само за Института, а и допринася за националните ни приоритети като преодоляването на разликата в технологичния темп на развитие на отделните съюзници в НАТО“.

Освен, че издига престижа на България като надежден съюзник, установяването на тестови център на НАТО в сферата на големите данни и изкуствения интелект в страната има потенциала да привлече нови инвестиции и да осигури достъп на България до най-новите технологии в целия Алианс.

Създаването на мрежа от тестови центрове за разработване на нови технологии подпомага управлението и развитието и на цялостния технологичен потенциал на Алианса. В този смисъл, участието на България в това начинание също гарантира свободата и сигурността на българските граждани и устойчивостта на националните ни институции, както и тези в останалите 29 държави-членки на НАТО.

Не на последно място, успехът на GATE затвърждава предишните усилия на България в Алианса в сферата на новите технологии: По-рано София бе една от столиците, които командирова експерт в специалната консултативна група на НАТО по нови технологии. Този успех, както и успеха на GATE, са плод на съвместни усилия и подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на отбраната.

Институт GATE остава на разположение за въпроси и коментари. За допълнителна информация: Борислав Банков, , +359 887 760 883.

[1] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm

[2] Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic