Концепцията за цифровия двойник произхожда от индустрията и производството, но днес тя е широко разпространена технология във всички области, включително „умните“ градове. Въпреки че липсва единна дефиниция на цифровия двойник от геопространствена гледна точка, има консенсус, че тя трябва да се основава на 3D модели на градове, съдържащи обекти с геометрична и семантична информация; трябва да има сензорни данни в реално време; и трябва да интегрира различни анализи и симулации, за да даде възможност за най-добрите решения за проектиране и интервенция. Чрез приемането на технологиите за големи данни и изкуствен интелект, заинтересованите страни могат да постигнат базирано на доказателства планиране и вземане на решения чрез прилагане на политики, управлявани от данни. Задвижвани от цифровите двойници, „умните“ градове могат не само да управляват по-ефективно своите процеси и инфраструктура, но и да симулират сценарии от типа „какво ако“ и да предсказват резултатите в реални условия.

ТЕМИ

Този семинар се стреми да привлече доклади, които разглеждат въпроси, свързани с цифровите двойници в областта на „умния“ град. Обхватът на темите включва, но не се ограничава до:

  • Разпознаване на градски обекти и извличане на характеристики от данни от дистанционно наблюдение;
  • Специфични за домейна модели на данни за управление на „умния“ град;
  • Параметричен градоустройствен дизайн и планиране;
  • Работни процеси за автоматично генериране на градски модели;
  • Алгоритми и методи за градско моделиране и симулация;
  • Симулирани системи за управление в цифров двойник;
  • Симулирани срещу реални системи за управление на “умния“ град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА СЪБИТИЕТО

Десислава Петрова-Антонова, доцент по софтуерно инженерство и ръководител на изследователска група в института GATE

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ

Андерс Лог, професор по изчислителна математика и директор на Центъра за цифрови двойници на градовете, Швеция.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ

Всички доклади за семинара трябва да бъдат в окончателния си вид съгласно Ръководството за автори на IFAC в обем от максимум шест страници. Моля, вижте следния сайт за повече информация: https://csc2022.sai-bg.com/

Подаване на чернови на докладите: 20 март 2022 г

Уведомление за приемане на докладите: 30 април 2022 г

Окончателно подаване на докладите: 31 май 2022 г

За контакти: