Дигиталният двойник на града предоставя виртуална 3D реплика на обектите, които изграждат градската среда (терен, сгради, улици, растителност), семантично обогатена, за да отрази изискванията на домейна. Въпреки че е широко приет за визуализация, използването на 3D модел за подпомагане на мащабни изчислителни симулации за пренос на топлина, потоци на въздух и вода, дисперсия на замърсители, разпространение на звук и електромагнитни вълни, пешеходни и транспортни потоци, е в начален стадий. Допълнителното семантично обогатяване на модела ще отрази спецификата на симулацията в градска среда. Това може да включва разработване на нови онтологии или разширяване на съществуващите стандарти като CityGML, интегриране на данни от разнородни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (напр. социални данни), както и по-нататъшно разработване на релационна (например PostGIS) или граф база данни (например Neo4j) за съхранение и импортиране/експортиране на гео-пространствени данни.

Крайната цел на проекта е да надмине цифровите реплики и визуализации и да изследва пълния потенциал от интеграцията на данни от всички етапи на градското развитие, като по този начин да даде тласък на създаването на приложения за градско моделиране, симулация, анализ и визуализация.

Пилотният проект получава голяма подкрепа от Столична община, Столична агенция за инвестиции и Софпроект, посредством осигуряване на домейн експертиза, предоставяне на данни и ангажираност на обществото.