Съвместните изследвания и иновации в GATE се извършват в две основни направления:

  • Пилотни научноизследователски и иновационни проекти
  • Съвместни научноизследователски и иновационни проекти

Пилотните научноизследователски и иновационни проекти целят укрепване на научните постижения и компетентност, и генериране на резултати от научни изследвания и/или адаптиране на технологии, които представляват интерес за приложение в изследователските области. Проектите се определят и изпълняват от ръководството на GATE (включително неговите учени), финансират се от безвъзмездни средства за научни изследвания и/или се подпомагат чрез първоначално финансиране (seed funding) от ЕС. Организациите, членуващи в GATE, се приканват да предлагат съвети относно насоката и темите на проектите и да бъдат информирани за резултатите.