Целта на проектите по договори е да се създадат нови възможности за бизнес чрез разработване и внедряване на нови технологии и улесняване на трансфера на технологии от GATE към членуващите в мрежата му компании и, ако е подходящо, към други организации. Проектите, включително всички резултати и интелектуална собственост, се финансират и притежават от организациите и компаниите членки на мрежата на GATE и се изпълняват съвместно с персонала на GATE. Освен проекти за комерсиални научноизследователски и развойни дейности, GATE предлага на своите членове на консултантска основа и проекти за създаване на бизнес стойност на големи данни и иновационни семинари. Проектите са моделирани според комерсиалната научноизследователска и развойна дейност на CIT (Chalmers Industrial Technology, Швеция), където служителите на GATE могат да участват в избрани проекти за целите на обучението. При наличие на интерес се инициират проекти с български участници и заинтересовани страни, за да се изгради база за комерсиална научноизследователска и развойна дейност в София.