GATE е българският хъб на IDSA (International Data Spaces Association), който насочва и обединява националните усилия в посока използване и споделяне на данни както в бизнеса, така и в обществено значими области. Целта на хъба е да бъде движеща сила в ангажирането на бизнеса и публичните и градските администрации, както и инкубатор и акселератор, който да ускори създаването на иновациите, базирани на обмена на данни и тяхното използване на национално и регионално ниво.

GATE предоставя бизнес експертиза, свързана с разработването и внедряването на нови бизнес модели, базиращи се на споделянето на данни. Също така е инициатор на създаването на национална и регионална устойчива екосистема за предоставяне и търсене на данни, което да позволи широкото споделяне и използване на данни при различни случаи на употреба, с висока добавена стойност за бизнеса, града и публичната администрация.

Хъбът също така улеснява внедряването на технологиите на IDSA, чрез предоставяне на техническа експертиза, свързана с прилагането на референтната архитектура и компонентите на IDSA за реализиране на индустриални и публични пространства за данни. Чрез използване на архитектурата на IDSA и чрез внедряване на съответните компоненти, пространствата ще бъдат реализирани като безопасна среда, гарантираща наличността, целостта и суверенитета на източниците на данни и осигуряваща ефективни механизми за сигурност, важни за индустрията и други доставчици на данни, като по този начин се насърчава изграждането на доверие при споделянето на данни.

Пространство за данни за индустрията

GATE реализира пространство за данни за индустрията, което ще осигури на предприятията лесен достъп до висококачествени, предварително обработени и подбрани данни, базирани на обобщени, структурирани, полу-структурирани или неструктурирани данни, комбинирани от  разнообразни индустриални, частни и публично отворени източници на данни. Предприятията ще придобият знания за управлението и използването на данните в определени приложни области, както и между различните области въз основа на повторното използване на интелигентни модели на данни. Ключов момент е споделянето и обобщаването на данни, включително публични и частни данни.

Пространство за данни за града

Целта е да се реализира пространство за данни, позволяващо събирането, обработката, обобщаването и споделянето на данни за града и региона.  В контекста на града данните са ключови за информираното вземане на решения и са ценен ресурс за иновации и развойна дейност, а също така са и предпоставка за изграждане на интелигентни градски и регионални решения. Ще бъдат интегрирани публични и частни данни, както и данни от гражданите за ключови дейности като чистота на въздуха, мобилност, строителство, енергийна ефективност и др., което е от решаващо значение не само за осигуряване на по-добро използване на ресурсите и по-малко вредни емисии, но също така за осигуряване на устойчивост чрез оптимизация на строителството, по-интелигентен градски транспорт, модернизирани съоръжения за пречистване на вода и отпадъци и по-ефективни начини за използване на енергията в сградите.

Пространство за публични данни

В стремежа си да създаде пространство за данни, GATE си сътрудничи с Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ), която управлява националния портал за отворени данни. Целта е да се даде възможност за стандартизирано споделяне на данни, чрез разработване и интегриране на правила и политики за управление на данни, заедно с ефективни механизми за управление на данни и съответния суверенитет, осигуряващи различни нива на достъп според собствеността на данните. Данните, интегрирани в националното пространство за данни, ще позволят създаването на екосистема за споделяне на данни за подпомагане на бизнеса, администрацията и обществото.

Като хъб на IDSA, GATE предлага и фокусирано обучение за основните принципите за обмен на данни и създаването на нови бизнес модели:

Бизнес модели, базирани на споделяне на данни

Обучението по бизнес модели базирани на данни, има за цел да демонстрира как да се създава добавена стойност чрез комбиниране на данни от вътрешни и външни източници, да обясни как съществуващите бизнес модели могат да бъдат усъвършенствани чрез споделяне на данни и също така да въведе нови модели, които осигуряват ефективно използване на данни и диверсификация на продуктовите портфейли, както и да демонстрира разработването на нови приложения и бизнеси на база използването на данни и технологии за споделяне.

Основополагащи принципи за споделяне на данни

Обучението се основава на виждането, че данните се разглеждат като ценен актив, който трябва да се управлява ефективно. Това управление трябва да е в съответствие със стандарти като IDS и GAIA-X и да поддържа политики, основани на стандарти, за да се даде възможност за оперативна съвместимост с различни платформи и пространства от данни. Такова управление трябва да осигури и децентрализирано споделяне и обработка на данни, според архитектурата дефинирана от AI-Data-Robotics-Partnership, и също така да подпомогне изграждането на доверие в изкуствения интелект и резултатите от него, което е ключов елемент за активиране на пространствата от данни.

Обучението представя основните принципи, даващи възможност за свободно движение на данни, като възможността за намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторна употреба, обяснява управлението на данните и политиките за ефективно споделяне на данни, базирани на стандарти и демонстрира важността на суверенитета, доверието и поверителността в екосистемите за обмен на данни.

Повече информация можете да намерите на https://idsa-bulgaria.gate-ai.eu/