Анализ на данни

Анализът на данни (Data analytics) включва обработка и анализ на данните с цел подобряване на тяхната разбираемост и смисленост. Обработката на данни е свързана с моделиране на данните, анализ и логически извод, включително семантичен и основан на знания анализ, скалируем и инкрементален логически извод, извличане на знания и когнитивни изчисления.

Read more