Информационната индустрия е изправена пред предизвикателството да анализира този огромен обем данни и да го превърне в значим за медицината, което предизвиква необходимост от използване на технологиите за големи данни и изкуствения интелект, за да може да се повиши ефективността и качеството на здравното обслужване.

В рамките на тематичната област “Дигитално здравеопазване” Институтът GATE ще работи по следните изследователски предизвикателства:

  • Семантични технологии. Използване на валидирани и семантично еднозначни модели за интерпретация на данни в съответствие с общоприети професионални стандарти за анализ и интерпретация за нуждите на индивидуалните пациенти.
  • Широкообхватен анализ и обучение на модели с учител и без учител. Комплексни методи за анализ на данни, извличане на знания и представяне на информация (трансформиране и съпоставяне на неструктурирани данни с фактически данни от хранилища; интерпретация на данните, базирана на семантични източници) за обособяване на социално-демографски групи и откриване на скрити закономерности, които могат да се използват за разработване на по-добри и персонализирани лекарства.
  • Цифрови двойници с човеко-машинен интерфейс. Поддържане на персоналната ангажираност и комбиниране на авангардни дескриптивни и прогнозни методи, подпомагащи взимането на решение при диагностика, наблюдение и лечение на пациенти.
  • Вероятностни и динамични модели, позволяващи анализ на голям обем данни за подпомагане на превантивната медицина и ранното откриване на потенциални заболявания у пациентите.
  • Анализ на изображения, многопрофилен анализ на данни. Използване на многопрофилни данни за комплексни анализи върху разнородни източници и за интерпретация на сложни типове данни.