В тематичната област „Интелигентно правителство“, Институтът GATE работи по следните изследователски предизвикателства:

  • Агрегиране на хетерогенни данни. Разбирането, свързването и семантичната анотация на хетерогенни  данни са ключови предпоставки за извличане на ново разбиране на данните и за постигането на оперативна съвместимост между административните услуги, както на национално, така и на международно ниво. 
  • Извличане на информация от законодателно и езиково различни документи и правен сравнителен анализ. Моделирането на съдържанието в правния свят е дейност с изключителна практическа важност за създаването на правила и прилагането на законите в Европа.
  • Семантични технологии, осигуряващи дефиниране и свързване на данни чрез представяне на взаимовръзките между тях във вид, подходящ за машинна обработка.
  • Индекси на сходство върху документи и части от документи, обхващащи думи, изображения, таблици, видео, изречения и параграфи, както и събития, субекти и факти.

Широкообхватен анализ на данни чрез алгоритми за машинно обучение и дълбоко обучение (deep learning) в рамките на целия сектор на държавната администрация с цел създаване на иновативни приложения, нови услуги и оптимизиране на управленски процеси.