Цел

Центърът за цифрови двойници на градове, установен в Университета Чалмърс, е един от 21 центъра за компетентност, финансирани от шведската агенция за иновации VINNOVA. Центърът има за цел да превърне цифровите двойници на градовете в основа за цифрово планиране, проектиране, конструиране и управление на устойчиви, интелигентни и приобщаващи шведски градове и региони.

Партньорство

Голям консорциум от 27 шведски и международни партньори (4 от академичните среди, 7 публични и 16 от индустрията) си сътрудничат за изграждането на градските цифрови двойници. Като партньор в проекта, Софийският университет участва с изследователи от Института GATE. GATE ще допринесе с експертиза в интеграцията и осигуряването на оперативна съвместимост на данни, 3D моделирането и симулацията на процеси и явления в града.

Научни изследвания

Съвременни научни изследвания се провеждат в осем различни изследователски области, обхващащи всички аспекти, необходими за разработването на широкомащабната технология за цифрови двойници и използване на възможностите ѝ за прилагане на нови подходи в градското планиране и дизайн, архитектура и цифрово строителство.

За да се подпомогне цифровизацията на градоустройствения сектор, особено внимание се обръща на трансфера на знания към индустрията и градската администрация.

www.chalmers.se/en/centres/dtcc/Pages/default.aspx