Животът е като карането на колело. За да запазите равновесие, трябва да се движите.

(Алберт Айнщайн)

Калоян е урбанист с магистърска степен от УАСГ София и специализация от ТУ Виена. Той има опит с анализи на градската среда и мобилността, обработване на пространствени данни, разработване на политики и ангажиране на заинтересовани страни.

Калоян бе част от основния екип зад дългосрочния стратегически документ на Столична община – Визия за София 2050. Координира изследванията и предложенията за цели и мерки по две от седемте направления на стратегията – „Мобилност“ и „Градска среда“. Провежда анализи в областта на градската морфология и застрояването, пространствения синтаксис и мрежовите анализи за измерване на пешеходната достъпност до паркове, спирки на обществен транспорт и училища.

Калоян продължи да работи по градските въпроси като част от екипа на Софияплан – административното звено на Визия за София. Той участва в създаването на Програма за София (План за интегрирано развитие на Столична община), която дава структура на общинските политики и приоритетни инвестиции за следващите 7 години. Той координира разработването на паспортите на дигиталните градоустройствени единици, които предоставят пространствени данни на ниво квартал. Координира и Концепцията за създаване на транспортен модел на София, включваща проучване на различни видове модели и тяхното приложение. Калоян консултира екипа, работещ по Плана за устойчива градска мобилност на София и ръководи комуникацията с по-малките общини от Югозападния регион за насърчаване на обмена на данни и подобряване на координацията на стратегическите документи. Калоян работи по кандидатстването на Благоевград, за първите 100 климатично неутрални града в Европа като част от Мисията за климата на Европейската комисия.