С пилотния проект „Цифров двойник на града“ се стремим с помощта на съвременните технологии да започнем да разбираме и оценяваме поведението на нашата градска среда, подложена на различните и непрекъснато променящи се външни въздействия. А започнем ли да разбираме това поведение, бихме могли да го предсказваме и контролираме.

 

Мария Пантушева e част от научния екип на института GATE. Нейната изследователска област е компютърното моделиране и симулиране на различни процеси в градска среда с отчитане влиянието на фактори като скорост и движение на въздушните потоци, замърсяване и качество на въздуха, шумово замърсяване, климат, топология и застрояване.

Мария Пантушева има магистратура от Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София в направление “Строителство на сгради и съоръжения”. Специализира сеизмично инженерство и работи по дисертация, изследваща индустриалното приложение на спецификите при взаимодействието между флуид и конструкция при сеизмична ситуация. Има повече от 7 години опит в инвестиционното проектиране, както и в изчислителните симулации за различни индустрии, свързани с динамика на твърдото тяло, изчислителна динамика на флуидите и отчитане на взаимодействието между различни видове среди.