Настоящата ми научноизследователска дейност е фокусирана върху цифровите двойници на градовете. Посредством свързването на реалния и виртуалния свят, ние можем да започнем проектиране, тестване и изграждане първоначално в цифрова среда и по този начин да осигурим по-приятна и устойчива среда за живот.

Десислава Петрова-Антонова е ръководител на научната група „Управление на данни“ в Института GATE. Нейната изследователска област е управлението на данни с фокус върху семантичната оперативна съвместимост и обогатяване на данните. Тя ръководи пилотния проект „Цифров двойник на града“, в рамките на който се разработва съвременен 3D информационен модел на София, подпомагащ симулацията и визуализацията на градските среда и процеси.
Десислава Петрова-Антонова завършва Технически университет – София като магистър-инженер по Компютърни системи през 2000 г. и доктор по Системно програмиране през 2007 г. Тя се присъединява към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултета по Математика и информатика в Софийския университет като главен асистент, където става доцент през 2012 г. Ръководител е на магистърска програма „Технологично предприемачество и иновации в ИТ“. Успешно участва в редица европейски и национални научноизследователски проекти (повече от 30), като текущо е ръководител на два от тях. Автор е на повече от 70 научни публикации.