Целта е не да бъдете съвършени на края, а да бъдете по-добри днес.
(Саймън Синек)

Силвия Илиева е професор във Факултета по математика и информатика и директор на институт GATE към Софийския Университет „Св. Кл. Охридски“. Изследователските й интереси са в областите на софтуерни платформи, управление на данни, софтуерни процеси, софтуерно инженерство за изкуствен интелект. Била е ръководител на екипите по разработване на бакалавърска и магистърска програма „Софтуерно инженерство“ в съответствие с препоръките на ACM/IEEE. Била е ръководител на повече от 200 магистърски тези. Тя има успешно участие в над 20 европейски изследователски проекти.