„Учете усилено това, което ви интересува най-много по възможно най-недисциплинирания и оригинален начин“.

 

Симеон е магистър със специалност „Ландшафтна архитектура“, завършил образованието си в Лесотехнически университет, София (2017).

През 2016 г. започва работа като координатор в ONE Architecture week. В периода 2017 – 2020 г. работи последователно в сферата на ландшафното проектиране, 3D моделиране и вертикално озеленяване.

Симеон става част от екипа на ОП „Софияплан“ в периода 2020-2021 година, като фокусът му на работа е планиране на екосистеми на Столична община, като в този период участва в създаването на редица стратегически документи и пространствени планове. Участва в създаването на Програма за София (План за интегрирано развитие на Столична община), която дава структура на общинските политики и приоритетни инвестиции за следващите 7 години. Съкоординатор е на проект „Зелен ринг София“ и експерт в създаването на цялостна стратегия за физическо възпитание на Столична община.

Симеон работи по изготвянето на кандидатурата на община Габрово за първите 100 климатично неутрални града в Европа до 2030 година, като част от Мисията за климата на Европейската комисия.