Успешното приложение на резултатите от дейността на Института зависи от тяхното своевременно популяризиране и от установяването на връзки с целевите групи.

Елеонора Гецова е мениджър „Комуникации“ в Института GATE.
Завършила е СУ Св. „Климент Охридски“ с магистърска степен по журналистика. Има и втора магистратура по педагогика с втора специалност „Английски език“. Работила е в български и чужди печатни и електронни медии, както и в Дирекция „Информация“ на Европейския парламент в Брюксел. От 2010 г. се занимава активно с разпространение на научните резултатите в СУ „Св. Климент Охридски“ като ръководител на Звеното за проектна и информационна дейност на Научноизследователския сектор на СУ. Издава богата гама от информационни материали. Участвала е в разработването и изпълнението на над 10 проекта, включително и като експерт „Връзки с обществеността“ на Център за компетентност в областта на чистите технологии. През последните 6 години е работила и като мениджър „Комуникации“ на Европейската мрежа за технологичен трансфер на ЦЕРН – HEPTech.