doi.org/10.3390/atmos13050788

Atmosphere. 2022; 13(5):788, ISSN: 2073-4433