Младши изследовател (Първо ниво) (R1)

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 5 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 Институт GATE “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е новосъздадена научноизследователска структура в СУ „Св. Климент Охридски“ с мащабно  финансиране от страна на ЕС и Министерството на образованието и науката, под формата на проект GATE, https://gate-ai.eu/. Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE търси талантливи, опитни млади изследователи, които да се присъединят към екипа на проект Urban Data Space.

Темите, които представляват интерес, включват, но не се ограничават до разработването на контейнеризирани приложения за управление на данни, обработка на данни и анализ на данни от градската инфраструктура, ресурси, комуникации и околна среда както в реално време, така и офлайн. Кандидатите трябва да имат висше образование по компютърни науки, компютърно, мрежово или софтуерно инженерство, работни умения за програмиране в Python и известен опит в работа в облачна среда, за предпочитане под контрола на системата за управление на контейнери Kubernetes. Кандидатите с опит в програмирането на контейнеризирани приложения за обработка на данни в реално време и офлайн в облака се приветстват.

 

Младши изследователи (R1)

Отговорности

Общи отговорности

 • Извършва индивидуални (под наблюдение) и съвместни изследвания и разработки;
 • Допринася за висококачествени публикации;
 • Подпомага планирането на проекти на ниво задачи и работни пакети;
 • Подготвя презентации, за популяризиране на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво и участва в различни събития за разпространение като конференции, уъркшопи и семинари;
 • Изгражда взаимоотношения с колеги изследователи в целия проект, Института, Университета и в рамките на изследователската общност;
 • Поема всякакви други равностойни задължения, възложени от ръководителя на проекта;
 • Ангажира се с непрекъснато професионално развитие, в крак с най-новите технологични тенденции и стандарти в съответните области на големите данни и изкуствения интелект и участва в различни събития за учене и обмен на знания.

Специфична отговорност (една от следните)

 • Проектиране на нови модели, алгоритми и приложения за събиране, натрупване, транспортиране и интегриране на данни в различни формати (включително структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни), произхождащи от множество разпределени източници, като сензори, бази данни, публични хранилища и уеб услуги;
 • Участие в разработването на решения за анализ на големи данни чрез проектиране и внедряване на машинно обучение, статистически анализ, семантична обработка, съхранение на информация или софтуерни компоненти за извличане;
 • Използване на системи за управление на данни NoSQL за съхранение и извличане на бързо растящи данни като MongoDB, Couchbase или Cassandra;
 • Използване на корпоративни инструменти за анализ на данни като Spark и Splunk с библиотеки за машинно обучение за анализ на данни в реално време и офлайн;
 • Използвайте системи за бази данни с графики като GraphDB или NeoDB за съхранение и манипулиране на графики на знанията и семантични онтологии;
 • Конфигуриране, наблюдение и администриране на облачни сървъри под контрола на системата за управление на контейнери Kubernetes.

 

Изисквания

Минимални знания

 • Разпределени и мрежови приложения с двоични и текстови комуникационни протоколи (TCP, UDP, HTTP);
 • Системи и инструменти за управление на данни (SQL, NoSQL, Graph DB или HDFS);
 • Методи и алгоритми за обработка на данни (моделиране на данни, форматиране, транспортиране, съхранение и извличане);
 • Сервизно ориентирани архитектури или облачни изчислителни технологии.

Необходими умения, опит и квалификация

 • Минимум бакалавърска (за предпочитане магистърска) степен по компютърни науки, приложни изчисления, компютърно, мрежово или софтуерно инженерство;
 • Очаква се кандидатите да бъдат мотивирани и със страст към научните изследвания;
 • Някакъв опит в научните публикации ще бъде предимство;
 • Отлични умения в програмиране на Python са задължителни;
 • Необходими са добри комуникационни и презентационни умения, за да се обясни резултата от изследването;
 • Кандидатите трябва да се чувстват комфортно да работят като част от екип в режим на дистанционно обучение.

Допълнителни предимства

 • Опит в областта на науката за данни, бизнес разузнаване или машинно обучение;
 • Опит в представяне на знания, семантични технологии или онтологично инженерство.

 

Нашето предложение

 • Ще се присъедините към международен екип от опитни изследователи;
 • Можете да изберете да се запишете в нашата докторска програма;
 • Ще имате избор от множество възможности за учене и професионално развитие, на местно и международно ниво;
 • В работата си ще бъдете подкрепяни от модерната изследователска инфраструктура на проекта GATE;
 • Гъвкави работни графици;
 • Работна среда, стимулираща творчеството и производителността;
 • Конкурентни условия на труд и заплата, съизмерими с вашите умения и опит.

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

– Кратко представяне

– Описание на предишните Ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

– Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България..

Краен срок за кандидатстване : 5 Септември 2021 г.

Етапи на конкурса

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 5.09.2021 г.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 6 и 10 септември 2021.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля, свържете се с: 

 

 

Read more

Признат изследовател (Второ ниво) (R2)

Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 5 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 Институт GATE “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е новосъздадена научноизследователска структура в СУ „Св. Климент Охридски“, с мащабно  финансиране от страна на ЕС и Министерството на образованието и науката, под формата на проект GATE, https://gate-ai.eu/. Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE търси талантливи, опитни признати изследователи, които да се присъединят към екипа на проект Urban Data Space.

Темите, които представляват интерес, включват, но не се ограничават до разработването на контейнеризирани приложения за управление на данни, обработка на данни и анализ на данни от градската инфраструктура, ресурси, комуникации и околна среда както в реално време, така и офлайн. Кандидатите трябва да имат висше образование по компютърни науки, компютърно, мрежово или софтуерно инженерство, работни умения за програмиране в Python и известен опит в работа в облачна среда, за предпочитане под контрола на системата за управление на контейнери Kubernetes. Кандидатите с опит в програмирането на контейнеризирани приложения за обработка на данни в реално време и офлайн в облака са особено предпочитани.

 

Признати изследователи (R2)

ОТГОВОРНОСТИ

Общи отговорности

 • Извършва индивидуални (под наблюдение) и съвместни изследвания и разработки;
 • Допринася за висококачествени публикации;
 • Подпомага планирането на проекти на ниво задачи и работни пакети;
 • Подготвя презентации, за популяризиране на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво и участва в различни събития за разпространение като конференции, уъркшопи и семинари;
 • Изгражда силни взаимоотношения с колеги изследователи в целия проект, Института, Университета и в рамките на изследователската общност;
 • Поема всякакви други равностойни задължения, възложени от ръководителя на проекта;
 • Ангажира се с непрекъснато професионално развитие, в крак с най-новите технологични тенденции и стандарти в съответните области на големите данни и изкуствения интелект и участва в различни събития за учене и обмен на знания.

Специфична отговорност (една от следните)

 • Проектиране на нови модели, алгоритми и приложения за събиране, натрупване, транспортиране и интегриране на данни в различни формати (включително структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни), произхождащи от множество разпределени източници, като сензори, бази данни, публични хранилища и уеб услуги;
 • Участие в разработването на решения за анализ на големи данни чрез проектиране и внедряване на машинно обучение, статистически анализ, семантична обработка, съхранение на информация или софтуерни компоненти за извличане;
 • Използване на системи за управление на данни NoSQL за съхранение и извличане на бързо растящи данни като MongoDB, Couchbase или Cassandra;
 • Използване на корпоративни инструменти за анализ на данни като Spark и Splunk с библиотеки за машинно обучение за анализ на данни в реално време и офлайн;
 • Използвайте системи за бази данни с графики като GraphDB или NeoDB за съхранение и манипулиране на графики на знанията и семантични онтологии;
 • Конфигуриране, наблюдение и администриране на облачни сървъри под контрола на системата за управление на контейнери Kubernetes.

 

ИЗИСКВАНИЯ

Минимални знания

 • Разпределени и мрежови приложения с двоични и текстови комуникационни протоколи (TCP, UDP, HTTP);
 • Системи и инструменти за управление на данни (SQL, NoSQL, Graph DB или HDFS);
 • Методи и алгоритми за обработка на данни (моделиране на данни, форматиране, транспортиране, съхранение и извличане);
 • Сервизно ориентирани архитектури или облачни изчислителни технологии.

 

Необходими умения, опит и квалификация

 • Докторска степен по компютърни науки, приложни изчисления, компютърно, мрежово или софтуерно инженерство или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията;
 • Очаква се кандидатите да бъдат мотивирани и със страст към научните изследвания;
 • Някакъв опит в научните публикации ще бъде предимство;
 • Отлични умения в програмиране на Python са задължителни;
 • Необходими са добри комуникационни и презентационни умения, за да се обясни резултата от изследването;
 • Кандидатите трябва да се чувстват комфортно да работят като част от екип в режим на дистанционно обучение.

Допълнителни предимства

 • Опит в областта на науката за данни, бизнес разузнаване или машинно обучение;
 • Опит в представяне на знания, семантични технологии или онтологично инженерство.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 • Ще се присъедините към международен екип от опитни изследователи;
 • Можете да изберете да се запишете в нашата докторска програма;
 • Ще имате избор от множество възможности за учене и професионално развитие, на местно и международно ниво;
 • В работата си ще бъдете подкрепяни от модерна изследователска инфраструктура на проекта GATE;
 • Гъвкави работни графици;
 • Работна среда, стимулираща творчеството и производителността;
 • Конкурентни условия на труд и заплата, съизмерими с вашите умения и опит.

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

– Кратко представяне

– Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

– Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България..

Краен срок за кандидатстване : 5 септември 2021 г.

ЕТАПИ НА КОНКУРСА

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 5.09.2021 г.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 6 и 10 септември 2021.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля, свържете се с: 

 

 

 

Read more

Експерт „Бизнес развитие“

Конкурс за избор на Експерт „Бизнес развитие“ (Европейски и други програми и инициативи)  в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 05 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт GATE търси активен и ориентиран към резултатите Експерт „Бизнес развитие“ (Европейски и други програми и инициативи), който да развие допълнителни възможности за международно и национално бизнес сътрудничество в областта на научните изследвания и финансирането на научноизследователски и иновационни дейности от публични източници в ЕС и на национално ниво.

Като Експерт „Бизнес развитие“ (Европейски и други програми и инициативи)  Вие ще отговаряте за по-нататъшното развитие и разширяване на екосистемата GATE с международни организации в ЕС и други развити страни, академични институции, изследователски организации и асоциации.

Вие ще управлявате процеса на бизнес развитие от идентифициране и проучване на възможности, през установяване и развитие на първите контакти до изготвяне на предложение за изследователски проект в сътрудничество с други отдели и екипи на GATE.

Идеалният кандидат за тази роля трябва да демонстрира изключителни резултати в областта на бизнес развитието (по възможност в научно изследователската сфера), превъзходни междуличностни умения, умения за справяне с множество задачи и отлично управление на времето.

Предпочетеният Експерт Бизнес развитие (Европейски и други програми и инициативи)  трябва да развие значително партньорската екосистема на GATE с ценни стратегически партньори и да осигури ефективно финансиране на GATE от публични източници.

 

Щатна позиция/длъжност – Експерт „Бизнес развитие“ в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности и задължения:

 • Мислите стратегически – виждате по-широката картина и си поставяте цели и задачи, за да развиете бизнес възможностите за публично финансиране на научноизследователски и иновационни дейности;
 • Работите стратегически – извършвате необходимото планиране за прилагане на оперативни промени в бизнес развитието и планирането, управлението и отчитането на научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от европейски и национални публични източници;
 • Изследвате и идентифицирате нови възможности за бизнес и партньорство с европейски и национални институции – включително нови тенденции, области на растеж, програми за финансиране, значими партньорства;
 • Търсите подходящи контакти в публични и корпоративни организации, представляващи интерес, създавате и развивате потенциални партньорства, насърчавате и развивате бизнес отношения с потенциални партньори и заинтересовани страни;
 • Разбирате добре компетентностите и възможностите на GATE за изследвания и иновации и сте в състояние да представяте и съветвате другите за тях;
 • Разбирате нуждите на заинтересованите страни и партньори от GATE и сте в състояние да отговорите ефективно с предложения и план за това как да ги постигнете;
 • Можете да изготвите предложения за изследователски проекти в сътрудничество с изследователи и други експерти от GATE, да поддържате връзка с администрацията, финансовите и правните екипи, където е необходимо;
 • Посещавате подходящи семинари, конференции и събития, и обучавате членове на екипите за бизнес развитие и научни изследвания в новите тенденции и програми, организирате и външно обучение, когато е необходимо;
 • Обсъждате комуникационната стратегия и дейности с експертите по връзки с обществеността и управление на събития и намирате начини за подобряване на имиджа и развитие на екосистемата на GATE;
 • Следите тенденциите и промените в приложните изследвания и техните бизнес аспекти.

 

Необходимо образование и опит:

 • Предпочитано висше образование в областите информационни технологии, публична/бизнес администрация, маркетинг, комуникации или друга свързана област;
 • Най-малко 5 години професионален опит на подобна длъжност.

 

Необходима експертиза:

 • Допълнителната специализация в планиране, управление и отчитане на проекти с европейско и национално публично финансиране е предимство;
 • Установена международна и национална бизнес мрежа и лични контакти в публичния сектор ще се считат за силно предимство;
 • Отлични умения за устен и писмен английски език;
 • Владеене на MS Office;
 • Отборен играч с отлични междуличностни и комуникативни умения;
 • Силна самомотивация, ориентация към резултати, организационни умения и внимание към детайла;
 • Силни преговорни умения при работа с партньори и изпълнители;
 • Умения за управление на времето и способност за работа под напрежение.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие;
 • След преместване в новите помещения на Институт GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и производителността;
 • Конкурентни условия на труд и заплата, съизмерима с Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на: :

 1. Заявление (свободен текст), адресирано до Директора на Институт GATE;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

 

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Срок за кандидатстване: 05.09.2021 г.

 

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 • В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати;
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс;
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

 

 

 

 

 

 

 

Read more

Младши изследовател (R1) и Признат изследовател (R2) – Компютърна визуализация за "Градове на бъдещето"

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) и Признат изследовател (Второ ниво) (R2)

в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Срок за подаване на документите: 5 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

В приложна област „Градове на бъдещето“ институтът GATE предлага иновативни решения, позволяващи на града да използва технологии, данни и IoT, за да улесни ефективното планиране на инфраструктурата и услугите, с цел да подобри качеството на живот на гражданите.

В рамките на градския домейн визуалните данни могат ефективно да се използват за подобряване на живота на града и да допринасат за създаването на устойчиви градове. Приложенията Computer Vision могат да бъдат използвани за тези цели в редица области като управление на интелигентни ресурси, оценка на рисковете и безопасността, мониторинг на инфраструктурата и трафика и екологични оценки.

Институтът се стреми да назначи изследовател със силен практически опит в разработването и внедряването на модели на Computer Vision в подкрепа на екипа. Тя/той ще участва активно в реализирането на разработените концепции и изследователски проекти.

 

Младши изследовател (R1) и Признат изследовател (R2) – Компютърна визуализация за „Градове на бъдещето“

Отговорности

Общи

 • Извършване на приложни изследвания и разработване на методи и модели за компютърна визуализация;
 • Проектиране и внедряване на основни компоненти за автоматизация на данни за машинно обучение;
 • Проектиране, прилагане и внедряване на решения, които имат за цел да подкрепят градските власти при вземането на решения и да осигурят по-добро качество на живот на гражданите;
 • Предлага приложения на компютърната визуализация с потенциал за голямо въздействие на градско ниво;
 • Разпространяване на резултатите чрез научни публикации;
 • Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие;

Една или повече от следните отговорности

 • Ръководене на студенти и стажанти.
 • Комуникира идеи и резултати със заинтересованите страни от GATE.
 • Поддържа информираност относно възможностите за финансиране и допринася за предложенията за проекти.
 • Ентусиазирано се ангажира с публични и частни партньори на изследователската програма, за да търсите възможности за фокусиране върху конкретни масиви от данни и проблеми.

Умения, опит и квалификация

Задължителни

 • Младши изследовател: Минимум бакалавърска или магистърска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, приложна математика, инженерство или свързана дисциплина;
 • Признат изследовател: Докторска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, инженерство или свързана дисциплина или магистърска степен плюс минимум 4 години базиран в индустрията подходящ научен опит;
 • Добро разбиране на фундаменталната теория за дълбоко обучение и техники за компютърна визуализация;
 • Добри умения за програмиране в Python и опит с рамки и библиотеки за машинно обучение, като Tensorflow, PyTorch, Numpy;
 • Опит с разработването на модели за машинно обучение за задачи на визуализацията;
 • Опит с облачни платформи за разработване и внедряване на модели;
 • Солидни устни/писмени комуникационни и презентационни умения, за да се обясни резултатът от изследването (и стойността му) на колегите;
 • Способност да се приоритизират задачите и да се работи по множество задачи и мотивация да се откриват начини за създаване на стойност и постигане на резултати;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

Опит с едно или повече от следните

 • Добро разбиране на методите за обработката на изображения и класическите и за машинно виждане.
 • Геопространствени аналитични умения, включително в QGIS и свързания софтуер, тъй като те се прилагат към динамиката на градската система и приложенията за градско управление;
 • Демонстрирани академични и други резултати под формата на научни публикации и/или публични хранилища като GitHub.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 05.09.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

Read more

Младши изследовател (R1) и Признат изследовател (R2) – Онтологии и граф бази данни

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) и Признат изследовател (Второ ниво) (R2)

в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Срок за подаване на документите: 5 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

В наши дни изкуственият интелект (ИИ) изисква силна интеграция между представянето на знанията (чрез онтологии, граф бази данни, семантична мрежа) и подходи за машинно обучение. Основната причина за това е, че подходите, базирани на машинно обучение, очакват или могат да бъдат значително подобрени чрез обучението им с висококачествени и многомерни данни. Генерирането на многомерни данни, които описват определено явление с широк набор от променливи, е сложна и трудоемка задача, особено когато трябва да се поддържа високо качество. Изчислено е, че до 80% от усилията в проектите за анализ на данни се изразходват за тяхната предварителна подготовка. Семантично обогатените данни обикновено са резултат от интегрирането на данни, идващи от различни източници, при което се решават проблеми с оперативната съвместимост, като например използването на различни формати (например CSV и релационни данни), различни системи за идентифициране (например имена на места и идентификатори на места) и различни схеми (например различни атрибути, използвани за моделиране на един и същ домейн).

Граф базите данни са се превърнали в предпочитана абстракция в подкрепа на интеграцията на разнородни данни и решаването на семантични предизвикателства, свързани с оперативна съвместимост, не само в академичния, но и в публичния сектор (инициативи свързани с отворени данни) и в индустрията (Google Knowledge Graph). Изграждането на граф бази данни, бази от знания и семантичното обогатяването на данни, е насочено към няколко изследователски области –  управление на данни, създаване на онтологии, семантично моделиране, представяне на знания и логика.

Въпреки значителния брой съществуващи технологии, е налице липса на ефективни решения на проблемите, свързани със семантичното обогатяване на данни и тяхната оперативна съвместимост. Това възпрепятства прилагането на ИИ за разработване на приложения, базирани на обогатени данни.

Търсим комбинация между учен, инженер и философ, който да създава и поддържа сложни граф бази данни, като комбинира многобройни източници на данни, за да представи различни концепции и взаимовръзки от приложните области на GATE: „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Умна индустрия“ и „Интелигентно правителство“. Нашите проекти се развиват по динамичен начин и изискват разнообразен и гъвкав набор от умения, които да способстват за бързото и компетентно решаването на сложни въпроси, свързани с интегрирацията на данните и комплексни аналитични проблеми.

 

Младши изследовател (R1) и Признати изследовател (R2) – Онтологии и граф бази данни

Отговорности

Общи

 • Проектира, внедрява и поддържа сложни модели от свързани данни;
 • Открива данни и взаимовръзките между тях от различни източници: релационни бази данни, текстови файлове и RDF документи, други;
 • Осигурява ефективна интеграция на данни в приложните домейни на GATE;
 • Създава OWL онтологии, за да изложите семантиката, кодирана в данните;
 • Изгражда и поддържа ETL (Extract Transform Load) процеси, за да осигури актуалност на свързаните ресурси от различни източници;
 • Участва в писане на научни публикации;
 • Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

 • Младши изследовател: Минимум бакалавърска или магистърска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, приложна математика, инженерство или свързана дисциплина;
 • Признат изследовател: Докторска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, инженерство или свързана дисциплина или магистърска степен плюс минимум 4 години базиран в индустрията подходящ научен опит;
 • Опит с две или повече от следните технологии: Граф бази данни и семантични технологии като Neo4J, Graph DB / Triple Stores като Stardog, NoSQL DBs, SPARQL, Cypher, Gremlin, Protégé, RDF, OWL, R2RML;
 • Познаване на инструменти за анализ и визуализация като Cytoscape, Cytoscape js, Gephi, GraphViz, Neovis.js и особено такива свързани с ГИС: Leaflet.js, Folium и други подобни;
 • Познания и опит в прилагането на обектно-ориентиран дизайн и опит в поне един език за програмиране като Java, Scala, C ++, C# или подобен и поне един скриптов език като Python или R;
 • Солидни устни/писмени комуникационни и презентационни умения, за да се обяснят резултатите от изследването (и стойността му) на колеги;
 • Способност да се приоритизират задачите и да се работи по множество задачи и мотивация да се намерят начини за създаване на стойност и постигане на резултати;
 • Отличното владеенето на английски език е задължително.

Опит с едно или повече от следните:

 • Oпит в или познаване на концепциите от изкуствения интелект и машинното обучение: Supervised and Unsupervised machine learning, Neural Networks, Support vector machines, Kernel methods;
 • Опит в работата с Jupyter notebook/Jupyter lab и други подобни инструменти;
 • Опит в области, където могат да се прилагат граф бази данни като ГИС, биоинформатика и здравеопазване.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 05.09.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

 

 

 

 

 

 

Read more

Младши изследовател (R1) и Признат изследовател (R2) – 3D City Modelling

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) и Признат изследовател (Второ ниво) (R2)

в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Срок за подаване на документите:  5 септември 2021 г.

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен  амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както младши така и  по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

Младши изследовател (R1) и Признати изследовател (R2) – 3D City Modelling

Отговорности

Общи

 • Разработва нови методи, и автоматизирани решения за интегриране, и визуализация на 3D данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) произлизащи от множество разпределени източници (кадастрални данни, сателитни изображения, облаци от точки);
 • Разработва 3D модели, които комбинират геометрия, семантиката и пространствени взаимовръзки;
 • Допринася за разработването на онтологии и разширения на съществуващи стандарти;
 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за поглъщане, подготовка, интегриране и обогатяване на данни, оптимално отговарящи на изискванията за качество на данните;
 • Запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти като Resource Description Framework (RDF), CityGML, CityJSON;
 • Писане на научни статии;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Младши изследовател: Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, геоинформатика, инженерство, или свързана техническа област;
 • Признат изследовател: Докторска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, инженерство или свързана дисциплина или магистърска степен плюс минимум 4 години базиран в индустрията подходящ изследователски опит;
 • Опит в 3D моделиране и семантично обогатяване на 3D данни;
 • Умения за писане на скриптове и програмиране с помощта на Python, Java, C ++, Scala, R или други и анализиране на JSON, XML, CSV и формати с данни с фиксирана ширина;
 • Опит с ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, включващи ArcGIS, QGIS, PostGIS, FME Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.
 • Отлични умения за устна/писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност) пред колеги;
 • Способност да се приоритизират задачите и да се работи по множество задачи и мотивация да се намерят начини за създаване на стойност и постигане на резултати;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

Опит с едно или повече от следните

 • Опит в дисциплините за управление на данни, включително събиране на данни, интегриране, моделиране, изчистване, оптимизиране, съхранение и качество на данните;
 • Опитът в разработването на бази данни (релационни бази данни, бази данни с графики и т.н.) е плюс.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 05.09.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

 

 

 

 

Read more

Младши изследователи (R1) и Признати изследователи (R2) – Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

Конкурс за избор на Младши изследователи (R1) и Признати изследователи (R2) – Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране
в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Срок за подаване на документите: 5 септември 2021

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Младши изследователи (R1) и Признати изследователи (R2) – Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

Отговорности

Общи

 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници(кадастрални данни, сателитни изображения, облаци от точки);
 • Иновативно приложение на методите на изкуствения интелект (машинно обучение и др.) за градско планиране и проектиране.
 • Автоматизиране на работния процес в машинно обучение на място или в облака, включително създаване нови версии, мащабиране, предоставяне и контрол на достъпа;
 • Допринася за разработването на 3D модели, които комбинират геометрични детайли, богата семантика и пространствени отношения;
 • Писане на научни публикации;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Една или повече от следните отговорности

 • Ръководене на студенти и стажанти.
 • Ентусиазирано се ангажирайте с публични и частни партньори на изследователската програма, за да търсите възможности за фокусиране върху конкретни масиви от данни и проблеми.

Умения, опит и квалификации

Задължителни

 • Младши изследовател: Минимум бакалавърска или магистърска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, приложна математика, инженерство или свързана дисциплина;
 • Признат изследовател: Докторска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, инженерство или свързана дисциплина или магистърска степен плюс минимум 4 години базиран в индустрията подходящ научен опит;
 • Опит в използването на методи за машинно обучение;
 • Познаване на обработката и анализ на данни от сателитни изображения и облаци от точки;
 • Опит в работата със скриптове и програмиране с помощта на Python, Java, C ++, Scala, R или други и анализиране на JSON, XML, CSV и формати на данни с фиксирана ширина;
 • Познаване на ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Познаване на софтуерните инструменти и платформи за ГИС, включително, но не само, ArcGIS, AutoCAD, PostGIS или QGIS;
 • Солидни устни/писмени комуникационни и презентационни умения, за да се обясни резултатът от изследването (и стойността му) на колегите;
 • Способност да се приоритизират задачите и да се работи по множество задачи и мотивация да се откриват начини за създаване на стойност и постигане на резултати;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 05.09.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

 

 

 

Read more

Младши изследователи (R1) – Анализ на социални медии и дезинформация

Конкурс за избор на

Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – Анализ на социални медии и дезинформация

 

Срок за подаване на документите:  5 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Дезинформацията не е ново явление в човешкото общество, но с широкото използване на социални медии тя придобива нови измерения. Извличането на данни от социалните медии, различните методи за анализ и визуализация са важни инструменти в изследването на динамиката на разпространението на информация и в разбирането на механизмите, които се наблюдават при създаването и разпространението на дезинформация.

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ търси младши изследователи с интерес към извличането и анализа на данни от социалните медии за работа в областта на анализа на разпространението на дезинформация на български език.

Подходящите кандидати за тази позиция трябва да имат солидна подготовка в областта на информационните и комуникационните технологии и по възможност специализация в една или повече от областите анализ и извличане на данни, изкуствен интелект и компютърна лингвистика. Практическият опит е предимство.

Младши изследователи (R1) – Анализ на социални медии и дезинформация

Основни отговорности

 • Внедрява и поддържа сложни модели от свързани данни в областта на анализа на съдържание от социални медии;
 • Допринася за разработването на решения за извличане на данни и взаимовръзките между тях от различни източници: релационни бази данни, текстови документи, други;
 • Разработва техники и модели, които помагат в анализа на съдържание от социалните медии;
 • Преподава в образователни програми в областта на анализ на естествен език и на съдържание от социалните медии;
 • Извършва изследвания в областта на методи за анализ и откриване в съдържание на български и други езици;
 • Създава онтологии за представяне на семантиката на данните и разработва техни инстанции;
 • Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции;
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, компютърна лингвистика, обработка на естествен език, или свързана техническа област;
 • Опит в областта на анализа на съдържание от социални медии;
 • Опит в събирането и анализа на данни от социални медии – напр. Crowdtangle, извличане на данни от Twitter, YouTube;
 • Опит в разработка на модели за машинно обучение и програмиране напр. на Python
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Владеене на английски език.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 05.09.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

Read more

Признат изследовател (R2) (Второ ниво) – Анализ на социални медии и дезинформация

Конкурс за избор на

Признат изследовател (R2) (Второ ниво) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – Анализ на социални медии и дезинформация

 

Срок за подаване на документите:  5 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Дезинформацията не е ново явление в човешкото общество, но с широкото използване на социални медии тя придобива нови измерения. Извличането на данни от социалните медии, различните методи за анализ и визуализация са важни инструменти в изследването на динамиката на разпространението на информация и в разбирането на механизмите, които се наблюдават при създаването и разпространението на дезинформация.

Институтът „Големи данни  в полза на интелигентно общество“ търси признати изследователи с интерес към извличането и анализа на данни от социалните медии за работа в областта на анализа на разпространението на дезинформация на български език.

Подходящите кандидати за тази позиция трябва да имат солидна подготовка, опит и публикации в областта на информационните и комуникационните технологии и по възможност специализация в една или повече от областите анализ и извличане на данни, изкуствен интелект и компютърна лингвистика. Практическият опит в разработката и оценката  на методи за анализ на съдържание от социални медии е предимство.

Признат изследовател (R2) (Второ ниво) – Анализ на социални медии и дезинформация

 

Основни отговорности

 • Проектира, внедрява и поддържа сложни модели от свързани данни в областта на анализа на съдържание от социални медии;
 • Разработва решения за извличане на данни и взаимовръзките между тях от различни източници: релационни бази данни, текстови документи, други;
 • Разработва техники и модели, които помагат в анализа на съдържание от социалните медии;
 • Планира обучителни дейности и преподава в образователни програми в областта на анализ на естествен език и на съдържание от социалните медии;
 • Извършва изследвания в областта на методи за анализ и откриване в съдържание на български и други езици;
 • Оценява новоразработени методи в съпоставка с най-добрите постижения от академичната литература и от практиката;
 • Създава онтологии за представяне на семантиката на данните и разработва техни инстанции;
 • Допринася за подготовката на научноизследователски проекти в областта на анализа на съдържание от социални медии;
 • Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции;
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Докторски степен – компютърни науки, компютърна лингвистика, обработка на естествен език, или свързана техническа или филологическа област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията;
 • Опит в областта на анализа на съдържание от социални медии;
 • Опит в създаването и документирането на структурирани данни
 • Опит в събирането и анализа на данни от социални медии – напр. Crowdtangle, извличане на данни от Twitter, YouTube;
 • Опит в разработка на модели за машинно обучение и програмиране напр. на Python
 • Отлични умения за устна/писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Разбиране и принос към изследвания в парадигмата на отворената наука;
 • Отлично владеене на английски език.

 

Опит в едно или повече от следните:

 • Oпит в или познаване на концепциите от областта на обработката на естествен език (извличане на текстови елементи, анализ, генериране на текстове на естествен език) и разработката на модели за машинно обучение: Supervised and Unsupervised machine learning, Neural Networks, Support vector machines, Kernel methods;
 • Опит в работата със средства за извличане на данни от социални методи.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тази длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 05.09.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

Read more

Ръководител научна група

Конкурс за избор на „Ръководител научна група“ в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите:  8 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институтът GATE “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта нагГолемите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на големи данни;
 • Анализ на големи данни;
 • Визуализация на големи данни;
 • Инженеринг на системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.

 

GATE предлага привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за големи данни, интернет на нещата и изкуствен интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE има за цел създаване на добавена стойност и стимулиране на иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето;
 • Интелигентно правителство;
 • Умна индустрия;
 • Дигитално здравеопазване.

Институтът GATE  “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е с мащабно финансиране от страна на ЕС, програма Хоризонт 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, под формата на проект GATE, https://gate-ai.eu/.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE обявява следната свободна позиция:

Ръководител научна група

Отговорности

 • Планира и ръководи научните изследвания и свързаните с тях проекти и дейности в съответната научна област;
 • Осъществява лидерство в развитието на знанието и компетентностите на Института в съответната научна област;
 • Демонстрира авторитетно въздействие в научната област и пионерство в развитието на научни програми и приложни иновации;
 • Участва активно и съвместно с отдел „Бизнес развитие“ и останалите ръководители на научни групи в планиране и осъществяване на бизнес план за приходи от публични и корпоративни източници за осъществяване на научна и развойна дейност;
 • Отговаря и управлява разходите за осъществяване на научната и развойна дейност с съответната научна група;
 • Идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения в съответната научна област, които създават интерес и стимулират съпричастността и креативността на изследователите в научното звено;
 • Инициира и съвместно с експерта по управление на човешки ресурси участва активно в подбора и привличането на изследователи в съответната научна област;
 • Отговаря, управлява и периодично оценява развитието на знанията и компетентностите на изследователите в научната група;
 • Активно комуникира с представители на публичния сектор и индустрията при дефиниране на съвместни изследователски проекти и дейности и координира участието на изследователи от съответната научна област в реализацията на тези проекти;
 • Отговаря за своевременното изготвяне, обобщаване и представяне на годишен план за развитие на научната област;
 • Отговаря за своевременното изготвяне на тримесечен и годишен отчет за извършената научна дейност, постигнатите научни и проектни резултати в съответната научна област;
 • Отговаря за своевременно планиране и отчитане на финансовите приходи, разходи и резултати, свързани с проектите и дейностите в съответната научна област;
 • Координира участието и отчитането на резултатите от дейността на изследователи от съответната научна област в проекти на Института с външни партньори.

 

Умения, опит и квалификация

 • Висше образование в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, приложна математика, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина;
 • Докторска степен в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, приложна математика, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина;
 • Високо ниво на писмен и говорим английски език. Владеенето на друг език е допълнително предимство;
 • Минимален трудов стаж за заемане на длъжността 7 години;
 • Професионален опит в съответната научна област минимум 5 години;
 • Стратегическа и управленска компетентност: планиране, организация и управление на научноизследователска дейност; създава интерес и стимулира съпричастността и креативността на изследователите; идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения;
 • Аналитична компетентност: управление на данни, включващо изчистване, филтриране, анонимизиране, агрегиране, свързване, интегриране на данни; структуриране на данни от разнородни източници и изграждане на релационни и нерелационни хранилища за данни; изграждане на модели на данни, базирани на стандарти, онтологии и таксономии; умения за разработване на скриптове и приложни програмни интерфейси, необходими за трансформиране на данни между различни хранилища и формати;
 • Ориентация към резултатите: умения за представяне на резултатите в съответната научна област пред академичната общност, публичния сектор, индустрията и обществеността; публикуване на научни резултати в международни научни конференции и списания с висок импакт фактор; прилагане на резултатите от научноизследователската дейност за решаване на обществено значими и приложни проблеми;
 • Комуникативни умения и работа в екип: решаване на проблеми в динамична среда; силно развити умения за работа с виртуални и международни научни екипи;

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Краен срок за кандидатстване : 08.09.2021 г.

 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 13.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

 

Read more

Младши изследовател (R1) – Обогатяване на данни и семантична съвместимост

Конкурс за избор на Младши изследовател (R1) – Обогатяване на данни и семантична съвместимост
 в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Срок за подаване на документите:  5 септември 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  (GATE) е новосъздадена научноизследователска структура към СУ „Св. Климент Охридски“ (https://gate-ai.eu/). Той е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE търси да назначи талантливи младши изследователи в областта на обогатяването на данни и семантичната съвместимост, които ще бъдат ангажирани в международен научно-изследователски проект InterTwino. Проектът е с участието на международно-признати експерти от университета Milano-Bicocca и норвежкия институт SINTEF. Резултатите от проекта са приложими в приоритетните области на Институт GATE „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“ и „Интелигентно правителство“.

Кандидати за тази позиция трябва да имат солидна подготовка в областта на информационните технологии и добро познаване и опит в семантичните технологии. Знания и умения в областта на изкуствения интелект и управлението на данни са предимство.

Младши изследовател (R1) – Обогатяване на данни и семантична съвместимост

Основни отговорности

 • Извършва изследвания в областта на обогатяването на данни и семантичната съвместимост за анализи с изкуствен интелект;
 • Използва технологични средства и инструменти за представяне и управление на бази знания в различни приложни области;
 • Разработва техники и модели за семантична съвместимост на данни;
 • Допринася за създаването на алгоритми и модели за анализ на семантично-обогатени данни;
 • Участва в генерирането на идеи за прилагане на резултатите от научната работа в иновативни проекти;
 • Ангажира се с непрекъснато професионално развитие и участва в събития за обучение и обмен на знания;
 • Подготвя презентации за популяризиране на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво;
 • Участва в подготовката на публикации с висока научна стойност.

Умения, опит и квалификации

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, приложна математика, софтуерно инженерство или свързана техническа област;
 • Опит в областта на семантичните технологии;
 • Опит в разработка на модели за машинно обучение е предимство;
 • Сътрудничество и съвместна работа в екип с международни партньори;
 • Мотивация за професионално развитие и хъс за изследователска работа;
 • Добри умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Отлично владеене на английски език.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, което включва и описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати могат да бъдат назначени на трудов или граждански договор.
Read more

Стажантска програма на GATE за развитие на таланти

Да отворим най-вълнуващата страница от Вашата кариера!
Краен срок: 15.07.2021

Затворена

С участието си в стажантската програма на GATE, Вие ще станете част от водещ екип в областта на  големите  данни и изкуствения интелект и ще работите по интердисциплинарни научноизследователски проекти в сътрудничество между института GATE и неговите партньори.

Ще работите върху иновативни решения, които ще подпомагат постигането на високи научни постижения в следните технологични области: Управление на данни, Анализ на данни, Визуализация на данни и Софтуерно инженерство на системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.

Освен това ще работите върху съвременни решения за анализ в четири приложни области – Бъдещи градове, Интелигентно правителство, Умна индустрия и Дигитално здраве, които днес имат водещо значение за създаване на стойност за обществото, като се фокусират върху отделния човек и допринасят за по-добро вземане на решения от заинтересованите страни.

Какво очакваме от Вас?

 • Силна мотивация за научни изследвания и постигане на резултати под вещо ръководство
 • Стремеж към научни открития и способност за критичен анализ, оценка и синтезиране на нови и сложни идеи
 • Демонстриране на системно разбиране на големите данни и изкуствения интелект, управлението, анализа и визуализацията на данни
 • Опит в програмиране (например Python, Java, C ++, Scala или други)

Кандидатстване

Краен срок: 15.07.2021
Ще се свържем само с избраните кандидати.

Какво ви предлагаме?

 • Привлекателна стипендия
 • Практически опит във водещи научни изследвания
 • Работа в интелигентни, дружелюбни и енергични международни екипи
 • Реални проекти, задълбочено наставничество и кариерно консултиране
 • Развитие на професионални умения и компетенции в областта на големите данни и изкуствения интелект
 • Възможност да се присъедините към екипа на GATE като младши изследовател

 

Направления:

Тази година предлаганите от нас стажантски позиции са в следните направления:

 • Градове на бъдещето/Future Cities
 • Цифрово здравеопазване/Digital Health
 • Дезинформация/Disinformation
 • Платформи за големи данни/Big Data Platforms
 • Анализ на данни/Data Analytics

Продължителност и място:

20.07.2021 – 30.09.2021
София, Бул. Цариградско шосе 125, блок 2

За допълнителна информация моля свържете се с проф. Силвия Илиева, Директор на Института GATE.
E-mail:

За да станете част от нашата стажантска програма, моля попълнете и изпратете приложения формуляр за кандидатстване

 

 

 

Read more

Експерт "Организиране на конференции и събития"

Конкурс за избор на Експерт „Организиране на конференции и събития“ в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Срок за подаване на документите: 25 юли 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт GATE търси креативен ентусиазиран Експерт „Организиране на конференции и събития“, който ще координира организирането на събития за развитие на имиджа на Институт GATE, повишаване на осведомеността за неговата дейност и разширяване на неговата екосистема.

Като Експерт „Оoрганизиране на конференции и събития“ в Институт GATE, Вие ще отговаряте за организирането и координирането на събития като международни изследователски работни сесии и семинари, уебинари, международни конференции, информационни дни и дни на отворени врати, хакатони, кариерни и други важни събития.

Вие ще управлявате цялостния процес от планиране до провеждането на събитието и извършването на оценката след него. Идеалният кандидат за тази роля трябва да демонстрира изключителни организационни умения, забележителни междуличностни умения, способност за изпълнение на множество задачи и отлично управление на времето. Успешният Експерт „Организиране на конференции и събития“ трябва да подобрява имиджа на организацията и ефективно да постига целите на провежданите събития.

Щатна позиция/длъжност – Експерт „Организиране на конференции и събития“ в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности и задължения:

 • Планира и организира събития с внимание към финансовите и времевите ограничения;
 • Прави предложения за подобряване на ефективността и успеха на събитията, които подготвя;
 • Проучва и предлага подходящи места за реализация на събитията, както и потенциални доставчици и изпълнители;
 • Прави резервации за места за провеждане на събитията;
 • Представя проекти на сценарии за събитията и планира участието на лектори и гости;
 • Управлява и координира доставчиците и цялата логистика на събитията (например: място, щанд или изложбена площ, покани, кетъринг, пътуване);
 • Управлява дейностите, свързани с  брандиране и комуникация;
 • Координира с Експерт „Връзки с обществеността и маркетинг“ планове  за популяризиране и отразяване на събитието;
 • Координира дейностите, за които отговаря, с партньори на Институт GATE;
 • Съдейства в процеса за търсене на спонсори и подготвя предложения за спонсорски пакети;
 • Координира работата  с агенции за управление на събития;
 • Предприема всички необходими действия, за да гарантира, че събитието ще бъде завършено безпроблемно и полага усилия, за разрешаване на всички възникнали проблеми;
 • Разработва и предлага анкети за събиране на обратна връзка за събитията;
 • Прави оценка на успеха на проведените събития и представя отчети за свършената работа.

 

Необходимо образование и опит:

 • Висше образование в областта на PR, Маркетинг, Комуникации, Мениджмънт на хотелиерството или свързана област е за предпочитане;
 • Поне три години опит на подобна позиция.

 

Необходима експертиза:

 • Портфолио от организирани успешни събития ще се счита за сериозно предимство;
 • Отлични умения за работа с MS Office;
 • Отлични междуличностни и комуникационни умения;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отборен играч;
 • Организационни умения и подчертано внимание към детайла;
 • Умения за водене на преговори при търсене на най-добрата цена от места за провеждане на събития, доставчици и изпълнители;
 • Умения за управление на времето и способност за работа под напрежение, за да осигурява ефективното протичане на събитията;
 • Мотивираност и ентусиазъм.

 

Нашето предложение:

 • Работа в иновативна, мултикултурна среда, с възможности за придобиване на разнообразен опит и професионално развитие;
 • След преместване в новите помещения на Институт GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и производителността;
 • Конкурентни условия на труд и заплата, съизмерима с Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на: :

 1. Заявление (свободен текст), адресирано до директора на Институт GATE;
 2. Автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

 

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Срок за кандидатстване: 25.07.2021 г.

 

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 • В срок до 06.08.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати;
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс;
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

 

Read more

Експерт "Управление на човешки ресурси"

Конкурс за избор на Експерт, управление на човешки ресурси в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Срок за подаване на документите: 9 юли 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институтът GATE  “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е новосъздадено научноизследователско звено в СУ „Св. Климент Охридски“, с мащабно  финансиране от страна на ЕС, програма Хоризонт 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, под формата на проект GATE, https://gate-ai.eu/.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE обявява следните свободни позиции:

Щатна позиция/длъжност – Експерт, управление на човешки ресурси  в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Отговорности и задължения:

 • Разработва планове, правила, процеси в различни области на УЧР, включително набиране и селекция на персонал, кариерни пътеки, развитие на таланта, системи за възнаграждение, управление на представянето;
 • Разработва материали, насоки, практически инструменти, които да улесняват коректната интерпретация и прилагане на стандартите в областта на УЧР в института;
 • Идентифицира подходящи възможности за обучение и подпомага прилагането на методи и способи за развитие на персонала;
 • Изготвя отчети за проследяване на ключови показатели в областта на УЧР, които да бъдат основа за информирани решения и разработване на планове за действие;
 • Разработва и провежда проучвания на ангажираността на служителите, анализира резултатите и предлага конкретни действия за постигане на необходими подобрения, в области, където се наблюдават дефицити.

Необходимо образование и опит:

 • Висше образование ОКС „Магистър“, специалност икономика, управление на човешки ресурси;
 • Стаж/професионален опит – Придобит стаж и професионален опит поне 5 години.

Необходима експертиза:

 • Отлични познания на нормативните актове в областта на трудовото, данъчното и осигурителното право;
 • Опит в работа със софтуер за УЧР;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в международен екип;
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда;
 • Аналитично мислене;
 • Лоялност и отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление (лично писмо, включващо кратко представяне на кандидата) се подава до 09.07.2021г. по електронна поща на , придружено от следните документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от дипломи за завършено образование
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 09.07.2021 г.

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 • В срок до 25.07.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:

 

 

 

Read more

Младши изследовател (Първо ниво) (R1) Онтологии и граф бази данни

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – Онтологии и граф бази данни

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

В наши дни изкуственият интелект (ИИ) изисква силна интеграция между представянето на знанията с онтологии  и семантична мрежа) и подходи за машинно обучение. Основната причина за това е, че подходите, базирани на машинно обучение, очакват или могат да бъдат значително подобрени чрез обучението им с висококачествени и многомерни данни. Генерирането на многомерни данни, които описват определено явление с широк набор от променливи, е сложна и трудоемка задача, особено когато трябва да се поддържа високо качество. Изчислено е, че до 80% от усилията в проектите за анализ на данни се изразходват за тяхната предварителна подготовка. Семантично обогатените данни обикновено са резултат от интегрирането на данни, идващи от различни източници, при което се решават проблеми с оперативната съвместимост, като например използването на различни формати (например CSV и релационни данни), различни системи за идентифициране (например имена на места и идентификатори на места) и различни схеми (например различни атрибути, използвани за моделиране на един и същ домейн).

Граф базите данни са се превърнали в предпочитана абстракция в подкрепа на интеграцията на разнородни данни и решаването на семантични предизвикателства, свързани с оперативна съвместимост, не само в академичния, но и в публичния сектор (инициативи свързани с отворени данни) и в индустрията (Google Knowledge Graph). Изграждането на граф бази данни, бази от знания и семантичното обогатяването на данни,, адресира няколко изследователски области –  управление на данни, създаване на онтологии, семантично моделиране, представяне на знания и логика.

Въпреки значителния брой съществуващи технологии, е налице липса на ефективни решения на проблемите, свързани със семантичното обогатяване на данни и тяхната оперативна съвместимост. Това възпрепятства прилагането на ИИ за разработване на приложения, базирани на обогатени данни.

Търсим комбинация между учен, инженер и филофоф, който да създава и поддържа сложни граф бази данни, като комбинира многобройни източници на данни, за да представи ралични концепции и взаимовръзки от приложните области на GATE: Future Cities, Digital Health, Smart Industry and Intelligent Government. Нашите проекти се развиват по динамичен начин и изискват разнообразен и гъвкав набор от умения, които да способстват за бързото и компетентно решаването на сложни въпроси, свързани с интегрирацията на данните и комплексни аналитични проблеми.

Младши изследователи (R1) – Онтологии и граф бази данни

Основни отговорности

 • Проектира, внедрява и поддържа сложни модели от свързани данни;
 • Открива данни и взаимовръзките между тях от различни източници: релационни бази данни, текстови файлове и RDF документи, други;
 • Осигурява ефективна интеграция на данни в приложните домейни на GATE;
 • Създава онтологии за представяне на семантиката на данните и разработва техни инстанции;
 • Изгражда и поддържа ETL (Extract Transform Load) процеси, за да осигури актуалност на свързаните ресурси от различни източници;
 • Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции.
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, , инженерство, или свързана техническа област;
 • Опит с две или повече от следните технологии: Граф бази данни и семантични технологии като Neo4J, Graph DB / Triple Stores като Stardog, NoSQL DBs, SPARQL, Cypher, Gremlin, Protégé, RDF, OWL, R2RML;
 • Познаване на инструменти за анализ и визуализация като Cytoscape, Cytoscape js, Gephi, GraphViz, Neovis.js и особено такива свързани с  ГИС: Leaflet.js, Folium и други подобни;
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните:

 • Oпит в или познаване на концепциите от изкуствения интелект и машинното обучение: Supervised and Unsupervised machine learning, Neural Networks, Support vector machines, Kernel methods;
 • Опит в работата с Jupyter notebook/Jupyter lab и други подобни инструменти;
 • Опит в области, където могат да се прилагат граф бази данни като ГИС, биоинформатика и здравеопазване.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

Read more

Младши изследовател (Първо ниво) (R1) Симулации – Градско планиране

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – Симулации – Градско планиране

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както  младши така и  по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

Младши изследователи (R1) – Симулации на Градско планиране

Основни отговорности

 • Участва във всички фази на работния процес, свързан със симулации, базирани на термо-флуидна динамика (CFD), включително изчистване на геометрията, генериране грид мрежа, прилагане на CFD solvers;
 • Разработва CFD симулации с различни нива на детайлност, ( така, че те могат да бъдат директно използвани в софтуер за градска симулация;
 • Интегрира CFD симулации в 3D модели на града;
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.
 • Информира се за най-новите технологични тенденции;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Една или повече от следните отговорности:

 • Интегрира специфични за домейна симулационни програми, за да осигури бързо прототипиране, интегриран анализ на системно ниво и използване на модела по време на опериране;
 • Разработва приложения за визуализация на CFD симулации с добавена реалност.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, геоинформатика, приложна математика, инженерни науки или други релевантни области.
 • Опит в програмирането (например Python, Java, C ++, Scala R или други);
 • Развити умения в моделирането на турбулентност, генериране на CFD меш модели в комплексни 3D геометрии;
 • Доказан предишен опит в CFD;
 • Опит с OpenFOAM, ANSYS, StarCCM или други средства за симулация;
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език

Опит в едно или повече от следните:

 • Разбиране и опит в извършването на високопроизводителни изчисления (HPC) и паралелно програмиране;
 • Опит в използването на методи за машинно обучение (невронни мрежи, еволюционни алгоритми,) за подобряване на симулационните модели;
 • Умения за работа с големи набори от данни и способност да анализира и интерпретира резултатите.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни  и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

 

Read more

Младши изследовател (R1) (Първо ниво) 3D City Modeling

Конкурс за избор на Младши изследовател (R1) (Първо ниво) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – 3D City Modeling

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен  амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както  младши така и  по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

Младши изследователи (R1) – 3D City Modeling

Основни отговорности

 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници;
 • Разработва 3D модели, които комбинират геометрия, семантиката и пространствени взаимовръзки.
 • Допринася за разработването на онтологии и разширения на съществуващи стандарти.
 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за използване, подготовка, интеграция и семантично обогатяване на данни, като оптимално адресира изискванията за качество на данните;
 • Запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти като Resource Description Framework (RDF), CityGML, CityJSON;
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, геоинформатика, инженерство, или свързана техническа област;
 • Опит в 3D моделирането и семантичното обогатяване на геопространствени данни.
 • Опит в програмирането (например Python, Java, C ++, Scala R или други, както и формати за данни като JSON, XML, CSV и );
 • Опит с ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, включващи ArcGIS, AutoCAD, PostGIS, FME, Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните:

 • Опит в областта на управлението на данни, включително събиране, интегриране на данни, моделиране, изчистване, оптимизация, съхранение и осигуряване на качество на данните;
 • Опит в разработване на бази данни (релационни бази данни, граф бази данни и др.) се счита за предимство.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни  и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с :

Read more

Младши изследовател (Първо ниво) (R1) Data analytics

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE Data analytics

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е новосъздадено научноизследователско звено в СУ „Св. Климент Охридски“, с мащабно  финансиране от страна на ЕС и Министерството на образованието, под формата на проект GATE, https://gate-ai.eu/.

Oбластите на интерес, включват, но не се ограничават до алгоритми за откриване на знания, новаторски методи за анализ на големи данни от информационни и социални мрежи, безпристрастност, отговорност и прозрачност в учещите системи.

Кандидатите трябва да имат силен интерес в разработването на алгоритми, методи и приложения за откриване на знания от големи, сложни масиви от данни.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Младши изследователи  (R1)  Data analytics

Основни отговорности:

 • Да провежда индивидуални (под ръководство) и съвместни научни изследвания;
 • Да допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност;
 • Да извършва анализи в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Да подготвя презентации за популяризиране на резултатите от изследванията и участва в различни национални и международни събития като научни конференции, работни срещи, семинари;
 • Да участва в дейности за продължаващо професионално развитие, запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти в областите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект и участва в различни събития за обучение и обмен на знания.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Минимум магистърска степен – компютърни науки, статистика, приложна математика или свързана техническа област;
 • Силна мотивация за изследователска кариера; научни публикации ще се считат за предимство.
 • Знания и умения в областта на анализа на данни и/или Изкуствен Интелект включително технологии като машинно обучение и обработка на естествен език;
 • Отлични умения в областта на програмирането.
 • Опит в областта на управлението на данни, включително, моделиране, интеграция, изчистване на данните;
 • Добри умения за устно и писмено общуване за представяне на резултати от изследвания;
 • Способност за работа в екип

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от опитни изследователи;
 • Ще можете да кандидатствате за докторска програма.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график
 • След преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 • В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:ivan.koychev@gate-ai-eu

 

 

Read more

Младши изследовател (Първо ниво) (R1) Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен  амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както  младши така и  по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

Младши изследователи (R1) – Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

Основни отговорности

 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници;
 • Иновативно прилага методи в областта на изкуствения интелект и големите данни в градското планиране и дизайн.
 • Допринася за разбработването на 3D модели, които комбинират геометрия на обектите,  семантиката и пространствени взаимовръзки.
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, геоинформатика, инженерство, или свързана техническа област;
 • Опит в прилагането на методи за машинно обучение и изкуствен интелект.
 • Познаване на работата със сателитни снимки и обработка/ анализа на point clouds данни;
 • Опит в програмирането (например Python, Java, C ++, Scala R или други, както и JSON, XML, CSV и формати за данни с фиксирана ширина);
 • Опит с ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, включващи ArcGIS, AutoCAD, PostGIS, FME, Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

Нашето предложение

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни  и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

 

Read more

Признат изследовател (R2) (Второ ниво) Data analytics

Конкурс за избор на Признат изследовател (R2) (Второ ниво) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE –  Data analytics

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество”  е новосъздадено научноизследователско звено в СУ „Св. Климент Охридски“, с мащабно финансиране от страна на ЕС и Министерството на образованието, под формата на проект GATE, https://gate-ai.eu/.

Oбластите на интерес, включват, но не се ограничават до алгоритми за откриване на знания, новаторски методи за анализ на големи данни от информационни и социални мрежи, безпристрастност, отговорност и прозрачност в учещите системи.

Кандидатите трябва да имат силен интерес в разработването на алгоритми, методи и приложения за откриване на знания от големи, сложни масиви от данни.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Признати изследователи (R2) – Data analytics

Основни отговорности:

 • Да изследва и анализира иновативни подходи, които могат съществено да допринесат за научните цели на GATE;
 • Да участва в индивидуални и съвместни изследвания в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Да води и/или допринася за подготовката на публикации в утвърдени научни конференции и списания;
 • Да участва в дейности за продължаващо професионално развитие и да се информира относно най-новите тенденции в технологиите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект, като си поставя реалистични и постижими кариерни цели, поема отговорност и управлява собствения си кариерен напредък;

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни

 • Докторска степен по компютърни науки, статистика, приложна математика или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията;
 • Научен принос чрез изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации, софтуер, трансфер на технологии и т.н.;
 • Отлични умения в областта на програмирането
 • Опит в дейностите,свързани с управлението на данни, като моделиране, интегриране и подготовка на данни;
 • Умения за работа в екип
 • Опит с големи, хетерогенни масиви от данни ще се счита за важно предимство;
 • Добри умения за устно и писмено общуване за представяне на резултати от изследвания;

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от опитни изследователи;
 • Ще можете да кандидатствате за докторска програма.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график
 • След преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 • В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация:ivan.koychev@gate-ai-eu

 

Read more

Признат изследовател (Второ ниво) (R2) Биоинформатика

Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно обществo GATE –  Биоинформатика

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

Признати изследователи (R2) – Биоинформатика

Основни отговорности:

 • Изследва и анализира иновативни подходи, които могат съществено да допринесат за научните цели на GATE;
 • Участва в индивидуални и съвместни изследвания в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Информира се за нови възможности в научноизследователските среди (например относно източници за финансиране) и допринася за подготовката на проектни предложения за финансиране;
 • Води и/или допринася за подготовката на публикации в утвърдени научни конференции и списания;
 • Включва се в интердисциплинарни проекти, в сътрудничество между Института и неговите партньори;
 • Развива устойчиви взаимоотношения с ключови външни заинтересовани страни, включително партньори по проекти, представители на индустрията, публичната администрация и академичните организации, пред които представлява Института;
 • Ръководи работни пакети и задачи в проектите на GATE и съдейства за координацията и управлението на тези проекти;
 • Подпомага и направлява колеги с по-малък опит в посока по-ефективно и успешно изследователско развитие;
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие и се информира относно най-новите тенденции в технологиите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект, поставя си реалистични и постижими кариерни цели, поема отговорност и управлява собствения си кариерен напредък;
 • Изпълнява други, свързани с ролята, задължения, възложени от ръководителя на изследователската група.

Една или повече от следните отговорности

 • Участва в разработването на решения за анализ на Големи Данни, като създава и прилага съвременни техники за машинно обучение, статистически анализ, извличане и получаване на информация;
 • Изследва, предлага и утвърждава нови подходи и методи за проектиране на системи и проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект.

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни

 • Докторска степен по Биоинформатика, Биостатистика, Статистика, Приложна математика, Информационни системи, информатика, Големи Данни, Изкуствен Интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията.
 • Научен принос чрез изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации в научни списания с висок импакт фактор.
 • Солиден опит в анализирането на данни от новите технологии за генетично секвениране (Next Generation Sequencing) или от microarrays.
 • Задълбочени умения по програмиране на Python, R, bash или други езици за програмиране.
 • Опит в изследователски проекти, включващи широк кръг от заинтересовани страни;
 • Способност за проектиране, изпълнение и адаптиране на изследователски програми и за провеждане на изследвания при максимална самостоятелност;
 • Доказана способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните:

 • Опит с методологии в областта на Изкуствения Интелект и Машинното самообучение;
 • Опит в използването на HPC ресурси , за провеждане на изчисления..

Препоръчителни

 • Опит с големи, хетерогенни масиви от данни за изграждане и оптимизиране на системи за тяхното доставяне, интеграция и обогатяване и анализ

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

–           Кратко представяне

–           Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

–           Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с :

Read more

Признат изследовател (Второ ниво) (R2) 3D City Modeling

Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – 3D City Modeling

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен  амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както  младши така и  по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

Признати изследователи (R2) – 3D City Modeling

Основни отговорности

 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници;
 • Разработва 3D модели, които комбинират геометрия, семантиката и пространствени взаимовръзки.
 • Допринася за разработването на на онтологии и разширения на съществуващи стандарти.
 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за използване, подготовка, интеграция и семантично обогатяване на данни, като оптимално адресира изискванията за качество на данните;
 • Запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти като Resource Description Framework (RDF), CityGML, CityJSON;
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Докторска степен – компютърни науки, г геоинформатика, инженерство, или свързана техническа област; или магистърска степен и мин. 4 г. релеванттен опит практичеки опит.
 • Опит в 3D моделирането и семантичното обогатяване на геопространствени данни.
 • Опит в програмирането (например Python, Java, C ++, Scala R или други, както и формати за данни като JSON, XML, CSV и );
 • Опит с ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, включващи ArcGIS, AutoCAD, PostGIS, FME, Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните:

 • Опит в областта на управлението на данни, включително събиране, интегриране на данни, моделиране, изчистване, оптимизация, съхранение и осигуряване на качество на данните;
 • Опит в разработване на бази данни (релационни бази данни, граф бази данни и др.) се счита за предимство.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни  и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с :

 

 

Read more

Признат изследовател (Второ ниво) (R2) Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен  амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както  младши така и  по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

Признати изследователи (R2) – Изкуствен Интелект в градското планиране и проектиране

Основни отговорности

 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници;
 • Иновативно прилага методи в областта на изкуствения интелект и големите данни в градското планиране и дизайн.
 • Допринася за разбработването на 3D модели, които комбинират геометрия на обектите,  семантиката и пространствени взаимовръзки.
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

 • Докторска степен – компютърни науки, геоинформатика, инженерство, или свързана техническа област; или магистърска степен и мин. 4 г. релеванттен опит практичеки опит.
 • Опит в прилагането на методи за машинно обучение и изкуствен интелект.
 • Познаване на работата със сателитни снимки и обработка/ анализа на point clouds данни;
 • Опит в програмирането (например Python, Java, C ++, Scala R или други, както и JSON, XML, CSV и формати за данни с фиксирана ширина);
 • Опит с ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, включващи ArcGIS, AutoCAD, PostGIS, FME, Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни  и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

За допълнителна информация, моля свържете се с:

 

 

Read more

Признат изследовател (Второ ниво) (R2) Онтологии и граф бази данни

Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE – Онтологии и граф бази данни

Срок за подаване на документите: 28 март 2021 г.

Затворен

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

В наши дни изкуственият интелект (ИИ) изисква силна интеграция между представянето на знанията с онтологии  и семантична мрежа) и подходи за машинно обучение. Основната причина за това е, че подходите, базирани на машинно обучение, очакват или могат да бъдат значително подобрени чрез обучението им с висококачествени и многомерни данни. Генерирането на многомерни данни, които описват определено явление с широк набор от променливи, е сложна и трудоемка задача, особено когато трябва да се поддържа високо качество. Изчислено е, че до 80% от усилията в проектите за анализ на данни се изразходват за тяхната предварителна подготовка. Семантично обогатените данни обикновено са резултат от интегрирането на данни, идващи от различни източници, при което се решават проблеми с оперативната съвместимост, като например използването на различни формати (например CSV и релационни данни), различни системи за идентифициране (например имена на места и идентификатори на места) и различни схеми (например различни атрибути, използвани за моделиране на един и същ домейн).

Граф базите данни са се превърнали в предпочитана абстракция в подкрепа на интеграцията на разнородни данни и решаването на семантични предизвикателства, свързани с оперативна съвместимост, не само в академичния, но и в публичния сектор (инициативи свързани с отворени данни) и в индустрията (Google Knowledge Graph). Изграждането на граф бази данни, бази от знания и семантичното обогатяването на данни,, адресира няколко изследователски области –  управление на данни, създаване на онтологии, семантично моделиране, представяне на знания и логика.

Въпреки значителния брой съществуващи технологии, е налице липса на ефективни решения на проблемите, свързани със семантичното обогатяване на данни и тяхната оперативна съвместимост. Това възпрепятства прилагането на ИИ за разработване на приложения, базирани на обогатени данни.

Търсим комбинация между учен, инженер и филофоф, който да създава и поддържа сложни граф бази данни, като комбинира многобройни източници на данни, за да представи ралични концепции и взаимовръзки от приложните области на GATE: Future Cities, Digital Health, Smart Industry and Intelligent Government. Нашите проекти се развиват по динамичен начин и изискват разнообразен и гъвкав набор от умения, които да способстват за бързото и компетентно решаването на сложни въпроси, свързани с интегрирацията на данните и комплексни аналитични проблеми.

Признати изследователи (R2) – Онтологии и граф бази данни

Основни отговорности

 • Проектира, внедрява и поддържа сложни модели от свързани данни;
 • Открива данни и взаимовръзките между тях от различни източници: релационни бази данни, текстови файлове и RDF документи, други;
 • Осигурява ефективна интеграция на данни в приложните домейни на GATE;
 • Създава онтологии за представяне на семантиката на данните и разработва техни инстанции;
 • Изгражда и поддържа ETL (Extract Transform Load) процеси, за да осигури актуалност на свързаните ресурси от различни източници;
 • Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции.
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни

 • Докторска степен – компютърни науки, , инженерство, или свързана техническа област; или магистърска степен и мин. 4 г. релеванттен опит практичеки опит.
 • Опит с две или повече от следните технологии: Граф бази данни и семантични технологии като Neo4J, Graph DB / Triple Stores като Stardog, NoSQL DBs, SPARQL, Cypher, Gremlin, Protégé, RDF, OWL, R2RML;
 • Познаване на инструменти за анализ и визуализация като Cytoscape, Cytoscape js, Gephi, GraphViz, Neovis.js и особено такива свързани с  ГИС: Leaflet.js, Folium и други подобни;
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните:

 • Oпит в или познаване на концепциите от изкуствения интелект и машинното обучение: Supervised and Unsupervised machine learning, Neural Networks, Support vector machines, Kernel methods;
 • Опит в работата с Jupyter notebook/Jupyter lab и други подобни инструменти;
 • Опит в области, където могат да се прилагат граф бази данни като ГИС, биоинформатика и здравеопазване.

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

Как да кандидатствате?

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на :

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o          Кратко представяне

o          Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o          Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни  актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.
Read more