Управление на данни

Ръководител: Десислава Петрова-Антонова

Управлението на данни (Data management) включва принципи и техники за управление на данни – придобиване на данни (събиране, структуриране и съхранение, генерализация), почистване на данни (осигуряване на консистентност чрез проверки за наличие на записи извън обхвата или екстремни стойности, намиране на логически несъответствия, както и справяне с липсващи стойности), агрегиране и свързване на данни (трансформиране на голям брой данни в свързани данни чрез семантични технологии), както и механизми за поверителност и анонимизация за защита на данните.

Прочетете още
Анализ на данни

Лидер: Иван Койчев

Анализът на данни (Data analytics) включва обработка и анализ на данните с цел подобряване на тяхната разбираемост и смисленост. Обработката на данни е свързана с моделиране на данните, анализ и логически извод, включително семантичен и основан на знания анализ, скалируем и инкрементален логически извод, извличане на знания и когнитивни изчисления.

Прочетете още
Визуализация на данни

Визуализацията на данни (Data insight) осигурява както достъпност, така и подходящо представяне на данните от разнородни източници, (напр. графични, геопространствени, сензорни, мобилни и др.), получени от различни домейни.

Прочетете още
Инженеринг на данни

Инженерингът на данни засяга всички изследователски области и интегрира научните изследвания със софтуерното инженерство, като прилага подходящи методологии и набори от инструменти.

Прочетете още