Дезинформация

Изследвания на дезинформацията и политически отговори на Балканите

Податливостта на гражданите към конспирации и дезинформация на Балканите е сред най-силните в Европа, както е отразено в проучване на GLOBSEC за 2020 г. Проблемът се задълбочава от липсата на независими сертифицирани, утвърдени проверки на факти в България, а доскоро и в Румъния.
Това мотивира нашия институт да създаде нова приоритетна научноизследователска област, посветена на изучаването на онлайн дезинформацията на Балканите и на разработването на нови методи на изкуствения интелект за мащабен анализ на дезинформацията на английски, български и други балкански езици.

Read more
Управление на данни

Ръководител: Десислава Петрова-Антонова

Управлението на данни (Data management) включва принципи и техники за управление на данни – придобиване на данни (събиране, структуриране и съхранение, генерализация), почистване на данни (осигуряване на консистентност чрез проверки за наличие на записи извън обхвата или екстремни стойности, намиране на логически несъответствия, както и справяне с липсващи стойности), агрегиране и свързване на данни (трансформиране на голям брой данни в свързани данни чрез семантични технологии), както и механизми за поверителност и анонимизация за защита на данните.

Read more
Анализ на данни

Анализът на данни (Data analytics) включва обработка и анализ на данните с цел подобряване на тяхната разбираемост и смисленост. Обработката на данни е свързана с моделиране на данните, анализ и логически извод, включително семантичен и основан на знания анализ, скалируем и инкрементален логически извод, извличане на знания и когнитивни изчисления.

Read more
Визуализация на данни

Визуализацията на данни (Data insight) осигурява както достъпност, така и подходящо представяне на данните от разнородни източници, (напр. графични, геопространствени, сензорни, мобилни и др.), получени от различни домейни.

Read more
Инженеринг на данни

Инженерингът на данни засяга всички изследователски области и интегрира научните изследвания със софтуерното инженерство, като прилага подходящи методологии и набори от инструменти.

Read more
Среда (екосистема) за противодействие на дезинформацията в България

Координатор на дейностите на GATE по проекта: проф. Силвия Илиева

Read more