Цели

Проектът ще създаде и управлява Център за поддръжка за привеждане в действие на Европейската стратегия за данни. Този център за поддръжка на пространства от данни ще улесни общите пространства от данни, които колективно създават оперативно съвместима среда за споделяне на данни, за да се даде възможност за повторно и вторично използване на данни в рамките на и между секторите, напълно зачитайки ценностите на ЕС и допринасяйки за европейската икономика и общество.

Партньорство

Big Data Value Association, International Data Spaces Association, FIWARE, VTT, TNO, GAIA-X, KU Leuven, MyData, Sitra, Capgemini, Университет на Голуей. GATE е асоцииран партньор.

Научни изследвания

Центърът за поддръжка проучва нуждите на инициативите за пространства от данни, общите изисквания и най-добрите практики. Чрез прецизиране на съществуващи решения, интегриране на това, което работи, и преодоляване на съществуващи пропуски, Центърът за поддръжка предоставя план за развитие на пространствата от данни, съставен от общи градивни елементи, обхващащи бизнес, правни, оперативни, технически и обществени аспекти на пространствата от данни.