Цел

DiSPAtCHes има за цел да създаде научноизследователски екип в областта на пространствата от данни за културно наследство в институт GATE. GATE е център за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект и един от осемте европейски хъба за пространства от данни на Международната асоциация за пространства от данни. Европейското пространство от данни за културно наследство е в начален стадий и една програма за целенасочени изследвания и силно междусекторно сътрудничество ще допринесе за продължаващата промяна и дигиталната трансформация в областта на културното наследство.

Дейности

Привличайки като ръководител професор Шеймъс Рос, понастоящем в Университета на Торонто, Канада, проектът се стреми да постигне следното:

  • Създаване и развитие на екип от отлични изследователи в Институт GATE, който се фокусира върху изследователски предизвикателства в областта на културното наследство и цели създаване на съответното Европейско пространство от данни.
  • Установяване на научноизследователска програма в областта и развитие на изследвания и реализиране на научни и иновативни проекти.
  • Разпространение на знания чрез професионално обучение и организиране на различни събития.
  • Насърчаване на институционалните реформи за по-ефективни научни изследвания, управление на данни и създаване на умения за отворена наука.